banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 

Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru
Dergimizin; kuruluş hedefleri doğrultusunda yükseköğretim alanında on yıllık bir akademik arşive ulaşmanın gururunu yaşadığımız 2021 yılında, bir sonraki sayı ile birlikte Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) yürütücülüğünde yayın hayatına devam edeceğini müjdelemek istiyoruz. Türkiye'nin ulusal bilimler akademisi olarak TÜBA'nın dergimizin kurumsallaşmasına güçlü bir ivme kazandıracağı ve dergiyi alanında daha ileri hedeflere taşıyacağına eminiz.
Bugüne kadar yayına kabul edilmiş ya da hakem değerlendirmesi devam edenlerden yayına kabul edilecek makalelerin tamamını bu yıl içinde yayımlamayı planladık. 2022 yılı sayıları için ise makale kabulüne yeni makale gönderme ve yazı koşulları ile birlikte bir süre sonra tekrar başlayabileceğimizi duyurmak isteriz.
Bütün paydaşlarımıza bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Nice on yıllara!
Editör Kurulu

 
Covid-19 ve Eğtim
     
  Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Deneyimine Yönelik Algıları  
    Gökhan Savaş / Çevrimiçi Erken Baskı, 29 Haziran 2021  
  Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkarmaktır. Tarama çalışması deseninde tasarlanan bu çalışma kapsamında çevrimiçi örnekleme tekniği kullanılarak 26 Nisan 2020 - 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin her coğrafi bölgesindeki farklı üniversitelerden 3861 üniversite öğrencisinden çevrimiçi ortamda veri toplanmıştır. Devamı...  
     
  Covid-19 Sonrası Dönemde İşletme Bölümlerinin Dijital Çağ'a Yönelik Hazır Bulunuşluğu: Türkiye Örneği  
    Sahure Gonca Telli, Samet Aydın / 2021;11(1):123-138  
  Covid-19 pandemisi, dünya genelinde insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit bir yana sağlık sistemlerinin çöküşü endişesiyle hükümetler tarafından insan hareketliliğini ve sosyal yaşamı kısıtlayacak önlemler alınması nedeniyle tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Bu dönemde iş ilişkilerinde, çalışma biçiminde, tüketim davranışlarında meydana gelen köklü değişiklikler işletmeleri farklı yönetim stratejileri arayışına itmiştir. Devamı...  
     
  Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları  
    Muharrem Kılıç / 2021;11(1):25-37  
  Toplumsal yaşam ve kurumsal yapılarımız üzerindeki etkisinin öngörülemez biçimde sürmesi beklenen Covid-19 pandemisinin, bulaş riskini minimize etmek adına alınan en önemli sağlık tedbiri olan 'sosyal mesafe', toplumsal yaşamın akış dinamiğini tümüyle inkıtaya uğratmıştır. Bu kapsamda, organik bir sosyal bağlamda icra edilebilir nitelikte olan; başlıca eğitim-öğretim hizmetleri olmak üzere birçok sektör, geleneksel yapısal unsurlarının dışında yeni yapı dinamikleri üzerinden hızlı bir biçimlenme sürecine maruz kalmıştır. Devamı...  
     
  Yükseköğretimin Geleceği: Covid-19'un Öğretim, Araştırma ve Uluslararasılaşma Konularındaki Etkileri  
    Alper Çalıkoğlu, Sedat Gümüş / 2020;10(3):249-259  
  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve kısa zamanda bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgını, birçok toplumsal problemi de beraberinde getirmiştir. Bu salgının yükseköğretim alanında da kısa ve uzun süreli bazı etkilerinin olacağı açıktır. Devamı...  
     
  Covid-19 Sonrası Yükseköğretim  
    Erhan Erkut / 2020;10(2):125-133  
  Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden birisi, yükseköğretim oldu. Neredeyse dünyadaki tüm okullar yüzyüze eğitime kapatıldı ve 2 milyara yakın öğrenci birdenbire zorunlu olarak çevrimiçi (online) eğitime geçti. Salgın ülkemizin yükseköğretim sisteminin ne bu boyutta bir krize ne de etkin çevrimiçi eğitime hazır olmadığını gösterdi. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması  
    Engin Karadağ, Cemil Yücel / 2020;10(2):181-192  
  Aralık 2019'da Çin'in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri  
    Ebru Eren / 2020;10(2):153-162  
  Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise yeni tip bir Koronavirüs'ün yol açtığı ve Covid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde baş gösteren bu salgın, Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır. Devamı...  
     
     
  Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı  
    Mahmut Özer / 2020;10(2):134-140  
  Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır. Devamı...  
Editörün Seçimi
     
  Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Üniversitelerin Akademik Performansı Üzerindeki Etkisi  
    Erol Tekin / Çevrimiçi Erken Baskı, 9 Temmuz 2021  
   
  Çalışmanın amacı girişimcilik ve yenilikçiliğin üniversitelerin performansları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks (GYÜE) sıralamasında yer alan üniversitelerin 2012-2017 yıllarına ait panel veri seti kullanılmıştır. Bu kapsamda girişimcilik verileri TÜBİTAK-GYÜE, akademik performans verileri ise URAP raporlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler panel regresyon yönetimi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları girişimcilik ve yenilikçi üniversitelerin akademik başarılarının daha yüksek olduğuna kanıt sağlamaktadır. Devamı...  
  Sosyal Yaşam mı, Öğrenim Kalitesi mi: Yükseköğretimde Hangisi Daha Önemlidir? Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Bir Karşılaştırma  
    Önder Kethüda / 2021;11(1):51-62  
   
  Yükseköğretim kurumları arasında arzulanan nitelik ve nicelikte öğrenci çekmek için rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, üniversitenin kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini ve öğrenci sadakatini etkileyen faktörlerin araştırılması önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, üniversiteler tarafından öğrencilere sağlanan sosyal yaşam olanaklarının ve öğrenim kalitesinin üniversite kurumsal imajına, öğrenci memnuniyetine ve öğrenci sadakatine etkisini ortaya koymak ve sosyal yaşam ve öğrenim kalitesi değişkenlerinin bağımlı değişkenleri açıklama düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da bulunan 10 vakıf ve 5 devlet üniversitesinde kotalı örneklem yöntemi ile 829 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri seti Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşamın üniversite kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşam değişkenleri öğrenci sadakatini kurumsal imaj ve öğrenci memnuniyeti değişkenleri üzerinden dolaylı olarak etkilemektedir. Modelde yer alan değişkenler arası etki katsayılarındaki farklılıklardan hareketle, üniversitelere önerilerde bulunulmuştur. Devamı...  
Kitap Değerlendirmeleri
     
Türkiye Bilim Raporu
Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020


Cem Korkut / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Şubat 2021
Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler: Eleştirel Yükseköğretim Araştırmalarına Giriş
Editör: Mete Kurtoğlu, 2019


Muharrem Kaplan / 2021;11(1):185-186
Faydasız Bilginin Faydası
Abraham Flexner, 2017


Kemal Bakır / 2020;10(2):247-248
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
Yeni Makaleler
   
Hemşirelik Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunu Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
G. Konakçı, B. N. Özgürsoy Uran, H. A. Uran / Çevrimiçi Erken Baskı, 28 Temmuz 2021
Doktora Öğrencilerinin Algıları: Memnuniyetleri, Zorlukları, Kazandıkları Vasıflar ve Akademik Dergilerde Yayın Performansları
V. Bozkurt, E. Yalçınkaya, A. Karataş, M. Talas, A. Şahin / Çevrimiçi Erken Baskı, 28 Temmuz 2021
Benlik Saygısı, Olumlu Gelecek Beklentisi ve Geleceğe Yönelik Tutumun Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
B. Toker, M. B. Kalıpçı / Çevrimiçi Erken Baskı, 24 Temmuz 2021
Üniversitelerin Kadın Yurtlarında Yaşanan Başlıca Problemler ve Ruh Sağlığı ile İlişkisi
M. Yukay Yüksel, A. Şenol, T. Buran / Çevrimiçi Erken Baskı, 9 Temmuz 2021
Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin İstihdama Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
H. Kılınç , H. Altınpulluk , M. Fırat / Çevrimiçi Erken Baskı, 30 Haziran 2021
Akademisyenlerin Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşimi Algılarının Tutumsal Sonuçları
O. Büyükyılmaz, M. Yenici / Çevrimiçi Erken Baskı, 29 Haziran 2021
Kariyer Oluşumunda Üniversite: Beklentiler ve Gerçekler
T. Kurt, T. Fidan / Çevrimiçi Erken Baskı, 29 Haziran 2021
Üniversite Öğrencilerinin Anadili İngilizce Olan ve Türk Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Dair Algıları: Kültürel Bir Bakış Açısı
Ş. Göktürk , E. Abat , Ö. Şişmanoğlu Kaymaz / Çevrimiçi Erken Baskı, 29 Haziran 2021
Sosyal Girişimlerin Gelişmesini Destekleyen Üniversite Platformlarının Değerlendirilmesi
B. Hatipoğlu / Çevrimiçi Erken Baskı, 29 Haziran 2021
Türkiye'de Lisansüstü Eğitim Üzerine Gözlem ve Öneriler: Inter-University Modeli
R. Erdem / Çevrimiçi Erken Baskı, 29 Haziran 2021
İktisat Bölümlerinin İktisat Eğitimine Katkısına Dayalı Bir Türk Üniversite Liginin Oluşturulması
S. B. Yıldız, V. Alptekin, S. Selim / Çevrimiçi Erken Baskı, 21 Mayıs 2021
Yükseköğretim Alanında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalardaki Eğilimlerin Büyük Veri ve Veri Madenciliği ile İncelenmesi: 1965-2019
O. İşbulan, N. B. Hamutoğlu, M. Kıyıcı / Çevrimiçi Erken Baskı, 21 Mayıs 2021
Yabancı Diller Yüksekokullarında Yeni Öğretim Görevlisi İstihdam Sürecinin Gereklilikleri: Yöneticiler Ne Diyor?
E. Aksoy, D. Bozdoğan, M. Şen / Çevrimiçi Erken Baskı, 12 Mayıs 2021
Havacılık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki Staj Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
V. Yavaş, A. Macit, R. B. Yeşilay /Çevrimiçi Erken Baskı, 10 Mayıs 2021
Yeni Nesil Üniversite: Bir Model Önerisi
M. Toprak, Y. Bayraktar, A. Erdoğan, D. Kolat, M. Şengül / Çevrimiçi Erken Baskı, 4 Mayıs 2021
Eğitim Hukukunda Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Disiplin Suçları ve Cezaları: Hukuki Esaslarıyla Bazı Sorunsallar Üzerine
E. Hareket /Çevrimiçi Erken Baskı, 22 Nisan 2021
Kabul Koşulları Önemli midir? Hollanda ve Türkiye'de İngilizce Öğretmenliği Programı Kabul Koşulları Kıyaslaması
M. Asmalı, H. Çelik / Çevrimiçi Erken Baskı, 14 Nisan 2021
Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Odaklı Üniversite Olma Süreci: Kurumsal Yapılanma, Hedefler, Faaliyetler ve Çıktılar
E. Gürpınar, B. Özkan, B. T. San, E. Alpsoy, Ç. Çelik-Özenci, E. Karadağ, H. Erkuş, O. Kitapçı / 2021;11(1):174-184
Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ş. Çınkır, S. Yıldız, G. Kurum / 2021;11(1):161-173
 
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.