banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 

Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru
Dergimizin; kuruluş hedefleri doğrultusunda yükseköğretim alanında on bir yıllık bir akademik arşive ulaşmanın gururunu yaşadığımız 2021 yılında, bir sonraki sayı ile birlikte Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) yürütücülüğünde yayın hayatına devam edeceğini müjdelemek istiyoruz. Türkiye'nin ulusal bilimler akademisi olarak TÜBA'nın dergimizin kurumsallaşmasına güçlü bir ivme kazandıracağı ve dergiyi alanında daha ileri hedeflere taşıyacağına eminiz.
Bugüne kadar yayına kabul edilmiş ya da hakem değerlendirmesi devam edenlerden yayına kabul edilecek makalelerin tamamını Nisan 2022'ye kadar yayımlamayı planladık. Makale kabulüne yeni makale gönderme ve yazı koşulları ile birlikte bir süre sonra tekrar başlayabileceğimizi duyurmak isteriz.
Bütün paydaşlarımıza bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Nice on yıllara!
Editör Kurulu

 
Covid-19 ve Eğtim
     
  Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Deneyimine Yönelik Algıları  
    Gökhan Savaş / 2021;11(2Pt1):309-320  
  Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkarmaktır. Tarama çalışması deseninde tasarlanan bu çalışma kapsamında çevrimiçi örnekleme tekniği kullanılarak 26 Nisan 2020 - 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin her coğrafi bölgesindeki farklı üniversitelerden 3861 üniversite öğrencisinden çevrimiçi ortamda veri toplanmıştır. Devamı...  
     
  Covid-19 Sonrası Dönemde İşletme Bölümlerinin Dijital Çağ'a Yönelik Hazır Bulunuşluğu: Türkiye Örneği  
    Sahure Gonca Telli, Samet Aydın / 2021;11(1):123-138  
  Covid-19 pandemisi, dünya genelinde insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit bir yana sağlık sistemlerinin çöküşü endişesiyle hükümetler tarafından insan hareketliliğini ve sosyal yaşamı kısıtlayacak önlemler alınması nedeniyle tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Bu dönemde iş ilişkilerinde, çalışma biçiminde, tüketim davranışlarında meydana gelen köklü değişiklikler işletmeleri farklı yönetim stratejileri arayışına itmiştir. Devamı...  
     
  Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları  
    Muharrem Kılıç / 2021;11(1):25-37  
  Toplumsal yaşam ve kurumsal yapılarımız üzerindeki etkisinin öngörülemez biçimde sürmesi beklenen Covid-19 pandemisinin, bulaş riskini minimize etmek adına alınan en önemli sağlık tedbiri olan 'sosyal mesafe', toplumsal yaşamın akış dinamiğini tümüyle inkıtaya uğratmıştır. Bu kapsamda, organik bir sosyal bağlamda icra edilebilir nitelikte olan; başlıca eğitim-öğretim hizmetleri olmak üzere birçok sektör, geleneksel yapısal unsurlarının dışında yeni yapı dinamikleri üzerinden hızlı bir biçimlenme sürecine maruz kalmıştır. Devamı...  
     
  Yükseköğretimin Geleceği: Covid-19'un Öğretim, Araştırma ve Uluslararasılaşma Konularındaki Etkileri  
    Alper Çalıkoğlu, Sedat Gümüş / 2020;10(3):249-259  
  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve kısa zamanda bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgını, birçok toplumsal problemi de beraberinde getirmiştir. Bu salgının yükseköğretim alanında da kısa ve uzun süreli bazı etkilerinin olacağı açıktır. Devamı...  
     
  Covid-19 Sonrası Yükseköğretim  
    Erhan Erkut / 2020;10(2):125-133  
  Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden birisi, yükseköğretim oldu. Neredeyse dünyadaki tüm okullar yüzyüze eğitime kapatıldı ve 2 milyara yakın öğrenci birdenbire zorunlu olarak çevrimiçi (online) eğitime geçti. Salgın ülkemizin yükseköğretim sisteminin ne bu boyutta bir krize ne de etkin çevrimiçi eğitime hazır olmadığını gösterdi. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması  
    Engin Karadağ, Cemil Yücel / 2020;10(2):181-192  
  Aralık 2019'da Çin'in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri  
    Ebru Eren / 2020;10(2):153-162  
  Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise yeni tip bir Koronavirüs'ün yol açtığı ve Covid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde baş gösteren bu salgın, Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır. Devamı...  
     
     
  Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı  
    Mahmut Özer / 2020;10(2):134-140  
  Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır. Devamı...  
Editörün Seçimi
     
  Yeni Nesil Üniversite: Bir Model Önerisi  
    Metin Toprak, Yüksel Bayraktar, Armağan Erdoğan, Deniz Kolat, Mehmet Şengül / 2021;11(2 Pt 1):344-362  
   
  Bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikteki insan kaynağının ana mecrası olan üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, ekonomik büyümeye ve toplumsal gelişmeye pozitif etkisini güçlendirmek için, üniversite kurumunda yapısal ve işlevsel yeniden yapılandırma çabaları, son çeyrek asırda giderek artmıştır. Günümüzde Anglo-Sakson ve Uzak Doğu ülkeleri, bu çerçevede en başarılı üniversite örneklerine sahipken; ülkeye göre önemli farklılaşma göstermekle birlikte, Avrupa üniversiteleri ikinci sırada performans göstermektedir. Türkiye'nin Avrupa Yükseköğrenim Alanındaki reformları uygulaması, Avrupa Birliği üyeliğine aday olması ve Avrupa Konseyi Kültür Konvansiyonunu ilk imzalayan ülkelerden biri olması dolayısıyla, bir yükümlülüktür. Bu çalışmada, yeni nesil tematik-teknik bir üniversite için Avrupa üniversite reform gündemiyle uyumlu bir organizasyon ve işletim modeli tasarlanmıştır. Devamı...  
  Sosyal Yaşam mı, Öğrenim Kalitesi mi: Yükseköğretimde Hangisi Daha Önemlidir? Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Bir Karşılaştırma  
    Önder Kethüda / 2021;11(1):51-62  
   
  Yükseköğretim kurumları arasında arzulanan nitelik ve nicelikte öğrenci çekmek için rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, üniversitenin kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini ve öğrenci sadakatini etkileyen faktörlerin araştırılması önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, üniversiteler tarafından öğrencilere sağlanan sosyal yaşam olanaklarının ve öğrenim kalitesinin üniversite kurumsal imajına, öğrenci memnuniyetine ve öğrenci sadakatine etkisini ortaya koymak ve sosyal yaşam ve öğrenim kalitesi değişkenlerinin bağımlı değişkenleri açıklama düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul'da bulunan 10 vakıf ve 5 devlet üniversitesinde kotalı örneklem yöntemi ile 829 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri seti Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşamın üniversite kurumsal imajını ve öğrenci memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, hem öğrenim kalitesinin hem de sosyal yaşam değişkenleri öğrenci sadakatini kurumsal imaj ve öğrenci memnuniyeti değişkenleri üzerinden dolaylı olarak etkilemektedir. Modelde yer alan değişkenler arası etki katsayılarındaki farklılıklardan hareketle, üniversitelere önerilerde bulunulmuştur. Devamı...  
Kitap Değerlendirmeleri
     
Türkiye Bilim Raporu
Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020


Cem Korkut / 2021;11(2 Pt 1):373-374
Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler: Eleştirel Yükseköğretim Araştırmalarına Giriş
Editör: Mete Kurtoğlu, 2019


Muharrem Kaplan / 2021;11(1):185-186
Faydasız Bilginin Faydası
Abraham Flexner, 2017


Kemal Bakır / 2020;10(2):247-248
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
Yeni Makaleler
   
Akademik Liderlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ. Karsantık, M. Çetin / Çevrimiçi Erken Baskı, 2 Eylül 2021
Yükseköğretimde Yaşanan Uzaktan Eğitim Sorunlarının Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
G. Kil, S. Uşun / Çevrimiçi Erken Baskı, 1 Eylül 2021
Öğretim Elemanlarının Akademik Sinerjiye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
B. Han, B. Oral / 2021;11(2 Pt 2):550-562
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi
B. Tutcu / 2021;11(2 Pt 2):537-549
Türkiye'de Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD) ve Türk Yükseköğretimi Bağlamında Bir Değerlendirme
A. Bozkurt vd./ 2021;11(2 Pt 2):521-536
Doktora Öğrencilerinin Danışmanlarının Yetkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
H. Tutar, M. Altınöz, S. Güler / 2021;11(2 Pt 2):508-520
Akademisyenlerin Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşimi Algılarının Tutumsal Sonuçları
O. Büyükyılmaz, M. Yenici / 2021;11(2 Pt 2):495-507
Psikolojik/Duygusal İyi Oluşta Geribildirimin Rolü: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma
A. M. Alparslan, S. Yastıoğlu, A. S. Özkul / 2021;11(2 Pt 2):485-494
Benlik Saygısı, Olumlu Gelecek Beklentisi ve Geleceğe Yönelik Tutumun Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
B. Toker, M. B. Kalıpçı / 2021;11(2 Pt 2):473-484
Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin İstihdama Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Modeli
H. Kılınç, H. Altınpulluk, M. Fırat / 2021;11(2 Pt 2):461-472
Akademik Örgütlerde Üstlenilen İnformal Roller Üzerine Nitel Bir Çalışma
M. Paçacı, R. Erdem / 2021;11(2 Pt 2):445-460
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarına Göre Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
S. Dinçol Özgür, S. Temel / 2021;11(2 Pt 2):438-444
Kariyer Oluşumunda Üniversite: Beklentiler ve Gerçekler
T. Kurt, T. Fidan / 2021;11(2 Pt 2):421-437
Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Bir Araştırma
F. Öztürk, G. Kılıçoğlu / 2021;11(2 Pt 2):409-420
Üniversitelerin Kadın Yurtlarında Yaşanan Başlıca Problemler ve Ruh Sağlığı ile İlişkisi
M. Yukay Yüksel, A. Şenol, T. Buran / 2021;11(2 Pt 2):401-408
Toplumsal Cinsiyet Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Tutumları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlığı Becerileri Üzerine Etkisi
G. Koç vd. / 2021;11(2 Pt 2):387-400
Türk Yükseköğretim Alanı İçin Gerekli Bir Kavram: "Rekabet"
O. T. Aydın / 2021;11(2 Pt 2):375-386
Üniversite Öğrencilerinin Anadili İngilizce Olan ve Türk Yabancı Dil Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Dair Algıları: Kültürel Bir Bakış Açısı
Ş. Göktürk, E. Abat, Ö. Şişmanoğlu Kaymaz / 2021;11(2 Pt 1):363-372
Havacılık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki Staj Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
V. Yavaş, A. Macit, R. B. Yeşilay / 2021;11(2 Pt 1):331-343
 
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2022, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.