banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 8, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 12 Item(s)
Aralık / December 2018, Sayfa / Page(s): 249-372
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Mezunlarının Kariyer Seçimlerine Etki Eden Faktörler ile Kariyer Beklentileri: Öz Yeterliğin Aracı Rolü
Factors affecting career choice and career expectations of the vocational school students and graduates: The mediating role of self-efficacy
  Tuncer Fidan, İnci Öztürk Fidan, Hasret Öztürk
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):249-263
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 1, 2018
  doi:10.2399/yod.18.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (178 KB)
 
Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programların Değerlendirilmesi
Evaluating core curricula implemented at undergraduate programs of universities
  Elif İlhan, Nurdan Kalaycı
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):264-281
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 10, 2018
  doi:10.2399/yod.18.014
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (212 KB)
 
An Examination of the Relationship Between the Critical Thinking Dispositions of Prospective Teachers and Their Attitudes Toward Multicultural Education
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Birsel Aybek
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):282-292
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2018
  doi:10.2399/yod.18.012
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (141 KB)
 
Öğrencilerin Yurt Memnuniyet Düzeyleri ile Kişisel Gelişim Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the relationship between students' levels of dormitory satisfaction and personal growth initiatives
  Emin İbili, Hafize Uyanık
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):293-300
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 27, 2018
  doi:10.2399/yod.18.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (129 KB)
 
Akademisyenlerin Perspektifinden Türkiye'de Eğitimde Fırsat Eşitsizliğine Neden Olan Faktörlerin Sıralama Yargılarıyla İncelenmesi
An investigation of the factors causing inequality of opportunity in education in Turkey through rank order judgement from the perspective of academicians
  Melehat Gezer, Mustafa İlhan
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):301-312
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 31, 2018
  doi:10.2399/yod.18.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (142 KB)
 
Career Barriers Faced by Turkish Women Academics: Support for What?
Türk kadın akademisyenlerin karşılaştığı kariyer engelleri
  Ayşen Bakioğlu, Nilüfer Ülker
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):313-321
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 21, 2018
  doi:10.2399/yod.18.017
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (127 KB)
 
Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Investigating the instructors' technological pedagogical content knowledge in terms of different variables: The sample of Muğla Sıtkı Koçman University
  Hasret Kabaran, Necdet Aykaç
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):322-333
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 27, 2018
  doi:10.2399/yod.18.018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (140 KB)
 
How Do Universities Contact their Alumni? Practices of the Best Universities in the World University Rankings
Üniversiteler mezunlarıyla nasıl iletişim kurarlar? Dünya üniversite sıralamasındaki en iyi üniversitelerin uygulamaları
  İsa Sağbaş, Naci Tolga Saruç, Çiğdem Börke Tunalı
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):334-345
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 30, 2018
  doi:10.2399/yod.18.030
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (133 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Student-President Reverse Mentoring at Universities: Maltepe University Case
Üniversitelerde öğrenci-rektör ters mentörlüğü: Maltepe Üniversitesi örneği
  Şafak Gündüz, Belma Akşit
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):346-356
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 4, 2018
  doi:10.2399/yod.18.019
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (136 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Gelişimi: Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Alanyazın İncelemesi
The development of higher education studies as an academic field: A literature review at international and national levels
  Meltem Akbulut Yıldırmış, Fatma Nevra Seggie
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):357-367
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 30, 2018
  doi:10.2399/yod.18.027
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (131 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Hayallerindeki Eğitim Fakültesi / Mustafa Zülküf Altan, 2017
Book Review: Hayallerindeki Eğitim Fakültesi / Mustafa Zülküf Altan, 2017
  İsmail Yaman
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):368-369
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 21, 2018
  doi:10.2399/yod.18.036
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (92 KB)
 
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2018;8(3):370-372
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 24, 2018
  TUR PDF (95 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.