banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 18 Item(s)
 
 
  Görüş / Viewpoint
 
Eğitim Hukukunda Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Disiplin Suçları ve Cezaları: Hukuki Esaslarıyla Bazı Sorunsallar Üzerine
Disciplinary Offenses and Punishments Related to Higher Education Students in Educational Law: On Some Problematics with Legal Principles
  Erdem Hareket
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 22, 2021
  doi:10.2399/yod.20.691437
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (221 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of Service Quality Scale in Higher Education: A Validity and Reliability Study
  Şakir Çınkır, Sevgi Yıldız, Gül Kurum
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.688862
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (205 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Akademik Örgütlerde Politik Davranış Biçimi Olarak Sessizlik: Fenomenolojik Bir Araştırma
Silence as a Political Behavior in Academic Organizations: A Phenomenological Study
  Nuray Akar
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.601066
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (167 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Do Admission Requirements Matter? A Comparison of the Requirements for Admission to the ELT programs in the Netherlands and Turkey
Kabul Koşulları Önemli midir? Hollanda ve Türkiye'de İngilizce Öğretmenliği Programı Kabul Koşulları Kıyaslaması
  Mehmet Asmalı, Handan Çelik
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.736708
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (202 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Covid-19 Sonrası Dönemde İşletme Bölümlerinin Dijital Çağ'a Yönelik Hazır Bulunuşluğu: Türkiye Örneği
The Readiness of Business Administration Departments for the Digital Age in the Post-Covid-19 Period: The Case of Turkey
  Sahure Gonca Telli, Samet Aydın
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.009000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (257 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Psikolojik Yardım Alma Tutumları ile Bağlanma Stilleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
The Relationship of University Students' Professional Psychological Help-Seeking Attitudes with their Attachment Styles and Personality Traits
  Emine Ülken, Hatice Odacı
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.563336
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (154 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Impact of Social Networks on the Labor Market Inequalities and School-to-Work Transitions
Sosyal Ağların İşgücü Piyasası Eşitsizlikleri ve Okuldan İşe Geçişlere Etkisi
  Mahmut Özer, Matjaž Perc
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 1, 2021
  doi:10.2399/yod.21.868353
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (297 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Odaklı Üniversite Olma Süreci: Kurumsal Yapılanma, Hedefler, Faaliyetler ve Çıktılar
Akdeniz University's Process of Becoming a Research-Oriented University: Institutional Structuring, Goals, Activities and Outcomes
  Erol Gürpınar, Burhan Özkan, Bekir Taner San, Erkan Alpsoy, Çiler Çelik-Özenci, Engin Karadağ, Hilal Erkuş, Olgun Kitapçı
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.808759
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (160 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Türkiye Bilim Raporu / Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020
Book Review: Türkiye Bilim Raporu / Ufuk Akçiğit, Elif Özcan-Tok, 2020
  Cem Korkut
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.845783
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (101 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri
Time Management Skills of University Students
  Muhammet İbrahim Akyürek
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.19.644818
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (143 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Which Matters More in Higher Education: Social Environment or Teaching Excellence? A Comparison Between Private and Public Universities
Sosyal Yaşam mı, Öğrenim Kalitesi mi: Yükseköğretimde Hangisi Daha Önemlidir? Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Bir Karşılaştırma
  Önder Kethüda
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.19.012000
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (201 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Akademik Örgütlerde Dedikodu ve Söylentilere Yönelik Algılar
Perceptions about Gossip and Rumours in Academic Organizations
  Ümit Atabek, Pınar Özşarlak, Gülseren Şendur Atabek
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.514008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (163 KB)
 
  Kavramsal Araştırma / Conceptual Research
 
Pandemi Döneminde Dijital Eğitim Teknolojisinin Dönüştürücü Etkisi Bağlamında Eğitim Hakkı ve Eğitim Politikaları
The Right to Education and Education Policies in the Context of the Transformative Effect of Digital Education Technology in the Pandemic Period
  Muharrem Kılıç
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.012000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (155 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri ile Ders ve Danışman Seçme Süreçlerini Etkileyen Etmenler: Bir Şehir Üniversitesi Örneği
Students' Expectations From Postgraduate Education and the Factors Affecting Course and Advisor Selection Processes: The Case of a City University
  Fatmanur Özen, Müzeyyen Altunbay
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.722456
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (182 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Üniversitelere Bağlı Tıp Kütüphanelerinde Değişim ve Uygulama Örnekleri
Examples of Change and Practice in University-Affiliated Medical Libraries
  Huriye Çolaklar
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.545262
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (419 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
Ormancılık Yükseköğretim Kurumlarında İsim Değiştirme Süreçleri
Periodical Name Changes in the Higher Education Forestry Institutions of Turkey
  Orhan Sevgi
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.19.030000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (144 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Original Empirical Research
 
Hemşirelik Lisans Eğitim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of the Undergraduate Nursing Curriculum by Using Context, Input, Process, and Product (CIPP) Model
  Gülsüm Çonoğlu, Fatma Orgun
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.19.019000
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (169 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler: Eleştirel Yükseköğretim Araştırmalarına Giriş / Editör: Mete Kurtoğlu, 2019
Book Review: Neoliberalizm, Bilgi ve Üniversiteler: Eleştirel Yükseköğretim Araştırmalarına Giriş / Editör: Mete Kurtoğlu, 2019
  Muharrem Kaplan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 15, 2021
  doi:10.2399/yod.20.808179
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (100 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.