banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt / Volume 11, Sayı / Issue 2, Bölüm / Part 2,
Ağustos / August 2021, Sayfa / Page(s): 375-562
Yazı sayısı: 15 Item(s)
 
  Derleme / Literature Review
 
Türk Yükseköğretim Alanı İçin Gerekli Bir Kavram: "Rekabet"
An Essential Concept for the Turkish Higher Education Area: "Competition"
  Oya Tamtekin Aydın
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):375-386
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2021
  doi:10.2399/yod.21.685313
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (185 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
The Effect of a Gender Course on the Gender Attitudes, Critical Thinking Dispositions, and Media Literacy Skills of University Students
Toplumsal Cinsiyet Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Tutumları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlığı Becerileri Üzerine Etkisi
  Gülten Koç, Çiğdem Yücel Özçırpan, Füsun Terzioğlu, Şahika Şimşek Çetinkaya, Fatma Uslu-Şahan, Rabiye Akın Işık, Simge Evrenol Öçal, Cansu Akdağ Topal, Merve Mert Karadaş, Sevda Yıldırım Hamurcu, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Ayşe Sevim Akbay Kısa, İlknur Atasever, Safiye Özkan, Beril Nisa Yaşar, Esra Başkaya
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):387-400
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.20.640377
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (193 KB)
 
Üniversitelerin Kadın Yurtlarında Yaşanan Başlıca Problemler ve Ruh Sağlığı ile İlişkisi
Major Issues in Female Dormitories of Universities and their Relationship with Mental Health
  Müge Yukay Yüksel, Alperen Şenol, Tarık Buran
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):401-408
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 9, 2021
  doi:10.2399/yod.20.637362
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (139 KB)
 
Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Bir Araştırma
The Relationship between Academic Intellectual Leadership, Perceived Organizational Support and Organization Citizenship: A Study on the Higher Education Institutions in Turkey
  Fatma Öztürk, Gökhan Kılıçoğlu
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):409-420
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.639356
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (184 KB)
 
Kariyer Oluşumunda Üniversite: Beklentiler ve Gerçekler
University for Career Construction: Expectations and Realities
  Türker Kurt, Tuncer Fidan
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):421-437
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 29, 2021
  doi:10.2399/yod.20.591001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (258 KB)
 
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarına Göre Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
An Examination of University Students' Views of the Nature of Science Based on Their Epistemological Beliefs
  Sinem Dinçol Özgür, Senar Temel
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):438-444
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2021
  doi:10.2399/yod.20.656321
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (132 KB)
 
Akademik Örgütlerde Üstlenilen İnformal Roller Üzerine Nitel Bir Çalışma
A Qualitative Study on Informal Roles Assumed in Academic Organizations
  Merve Paçacı, Ramazan Erdem
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):445-460
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.20.708259
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (273 KB)
 
Açık ve Uzaktan Öğrenenlerin İstihdama Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Open and Distance Learners' Views on Employment
  Hakan Kılınç, Hakan Altınpulluk, Mehmet Fırat
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):461-472
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 30, 2021
  doi:10.2399/yod.21.733689
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (170 KB)
 
Benlik Saygısı, Olumlu Gelecek Beklentisi ve Geleceğe Yönelik Tutumun Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
The Effect of Self-Esteem, Positive Future Expectation and Attitude Toward Future on Happiness: An Analysis of Vocational School Students
  Boran Toker, M. Bahadır Kalıpçı
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):473-484
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 24, 2021
  doi:10.2399/yod.21.578916
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (155 KB)
 
Psikolojik/Duygusal İyi Oluşta Geribildirimin Rolü: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma
The Role of Feedback in Psychological/Emotional Well-Being: A Study on Research Assistants
  Ali Murat Alparslan, Seher Yastıoğlu, Ahmet Sait Özkul
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):485-494
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.21.601721
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (161 KB)
 
Akademisyenlerin Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşimi Algılarının Tutumsal Sonuçları
The Attitudinal Consequences of Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange for Academic Staff
  Ozan Büyükyılmaz, Meltem Yenici
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):495-507
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 29, 2021
  doi:10.2399/yod.21.577190
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (176 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
An Analysis of PhD Students' Views on the Competencies of their Supervisors
Doktora Öğrencilerinin Danışmanlarının Yetkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Hasan Tutar, Mehmet Altınöz, Sevilay Güler
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):508-520
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.21.676801
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (155 KB)
 
Türkiye'de Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD) ve Türk Yükseköğretimi Bağlamında Bir Değerlendirme
Massive Open Online Courses (MOOCs) in Turkey and an Analysis in the Context of Turkish Higher Education
  Aras Bozkurt, Serpil Koçdar, Kürşat Çağıltay, Sezin Eşfer, Berkan Çelik, Selçuk Karaman, Engin Kurşun
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):521-536
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.20.702064
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (227 KB)
 
Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Analizi
An Analysis of the Time-Driven Activity-Based Costing System in Foundation Higher Education Organizations
  Burçin Tutcu
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):537-549
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.21.672064
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (157 KB)
 
Öğretim Elemanlarının Akademik Sinerjiye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Investigating the Views of Academic Staff on Academic Synergy
  Bünyamin Han, Behçet Oral
  Yükseköğretim Dergisi 2021;11(2 Pt 2):550-562
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 31, 2021
  doi:10.2399/yod.21.651685
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (221 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.