banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2012,
Sayfa: 167-178
Örnek Olay Çalışması
Geliş tarihi: 26 Temmuz 2012; Kabul tarihi: 21 Kasım 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2013
doi:10.2399/yod.12.024; Telif Hakkı © 2012, Deomed
Yükseköğretimde Dönüşen Değerler Bağlamında Stratejik Yönetim Bakış Açısı Geliştirilmesi: Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Belirleme Örneği Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Hakkı Gökbel1, Hasan Kürşat Güleş2, Tahir Akgemci3, Ömür Hakan Kuzu4 (E-mail)
Selçuk Üniversitesi 1Rektörü, 2Rektör Danışmanı, 3Rektör Yardımcısı, 4Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Konya
Özet
Bu çalışmada dönüşen yükseköğretim değerleri bağlamında üniversitelerin stratejik yönetim ve planlama süreci kavramsal ve tarihsel açıdan incelenerek; üniversitelerin küreselleşme ve bilgi çağının gereklilikleriyle uyumlu yapılanmalarına yönelik olguların analizi yapılmıştır. Bu amaçla, Türkiye’nin üç büyük devlet üniversitesinin güncel stratejik planları Selçuk Üniversitesi’nin “2012 Stratejik Yol Haritası Belirleme Çalışmaları” sürecinde yer alan “Arama Konferansı” çıktılarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Karşılaştırma sonucunda üniversitelerin tehdit ve fırsat algılarıyla birlikte üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerinden ön plana çıkan noktalar özetlenmiştir. Karşılaştırmalı örnek olay incelemesinde dünyadaki ve ülkedeki yeni eğilimlere paralel bir biçimde üniversitelerin önceliklerini ve stratejik politikasını belirlemeye yönelik olarak; dış çevrede, disiplinlerarası çalışmalar, rekabetin sürdürülebilirliği için stratejik ortaklık ve işbirlikleri, araştırma faaliyetlerinin ve lisansüstü eğitimin artan önemi, paydaşlarla işbirliği ve uluslararasılaşmanın sağlanması konularında benzer fırsat algılarına sahip oldukları görülmüştür. Üniversitelerin öğretim elemanı yetersizliği, araştırmada kullanılan teknolojideki dışa bağımlılık ve finansal kaynakların yetersizliği konularındaki tehdit algıları da birbirleriyle örtüşen algılar olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada incelenen üniversitelerin köklü geçmiş, akademik kadroların niteliği ve fiziksel alt yapı yeterliliği konularında kendilerini üstün konumda görmelerine karşın; öğrenci sayılarının fazlalılığı, danışmanlık hizmeti, yabancı dil yetersizliği, patent ve projelerde uluslararasılaşamama, paydaşlarla ve toplumla işbirliği ve kurumsal kültür noktalarında kendilerini zayıf konumda gördükleri belirlenmiştir. Bu bağlamda incelenen üniversitelerin hepsinde yer alan “dünya çapında üniversite olma” vizyonu için öncelikle uluslararasılaşmaya yönelik stratejik amaç ve hedeflerin fazlalığına dikkat çekilmiştir. Sonuçta üniversitelerin uluslararasılaşma merkezli öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetleri için kalite güvencesi sistemi çalışmalarının tamamlanması ve vizyon, misyon ve hedef temelli stratejik planlama ve yönetimin ön koşulu olarak da üniversitenin ve içinde bulunduğu çevrenin dinamiklerine uygun, kendine özgü bir “Stratejik Yönlendirme Komitesi” kurulması önerisi geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Arama konferansı, stratejik yönetim, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.