banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 2, Ağustos 2013,
Sayfa: 97-108
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 13 Mayıs 2013; Kabul tarihi: 30 Haziran 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Ağustos 2013
doi:10.2399/yod.13.014; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar: Bir Durum Çalışması*
İlhan Günbayı, Gamze Kasalak (E-mail), Serdar Özçetin
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Antalya
*Bu çalışma,”Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalardaki Etik Dışı Davranışlara İlişkin Görüşleri” ismiyle Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi TODAİ tarafından düzenlenen II. Kamu Etiği Kongresi’nde (27-28 Mart 2013, Ankara) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel araştırmalardaki etik dışı davranışlara ilişkin görüşlerini belirlemeyi ve derinlemesine veriler sunmayı amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, bütüncül tek durum desenli bir durum araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 yılı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümünde lisansüstü eğitim gören yedi gönüllü öğrenci oluşturmaktır. Amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama tekniği bireysel görüşme ve doküman analizidir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Verilerin kodlanıp kategorilendirilmesi aşamasında NVivo 9.2 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları bilimsel araştırmalarda öğrenciler; öğretim elemanları ve kendileri tarafından izinsiz sahiplenme, bilimsel araştırmalarını başkasına yaptırma, bilginin doğruluğunu araştırmama, verileri saptırma/değiştirme ve kadın kimliğinin kullanılması gibi etik dışı davranışların sergilendiğini belirtmişlerdir. Kolaya kaçma, iş çokluğu ve vakit darlığı, akademik yükselme, bilinçsizlik, eksik bilgilendirme, tembellik, etik dışı çalışmaların takdir edilmesi ve yetersizlik nedeniyle bu davranışlar gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bilimin gelişmesini engelleme, bilime güvensizlik, para ve zaman kaybı şeklinde bilime zarar verildiği düşünülmektedir. Bu tür davranışları engellemek için katılımcılar, etik bilinci oluşturma, sorgulayıcılık, etik kurulları oluşturma, ceza verme, iş yükünün azaltılması ve görev ayrımının yapılması, kontrol mekanizması oluşturulması, yayın sürecinin kısaltılması, yazılımla engelleme, bilgi üretmede yanlış algıların ortadan kaldırılması, ilgi odaklı çalışmaların yapılması, kişisel egosundan vazgeçirme ve akran denetimi önerilerinde bulunmuşlardır.
Anahtar Sözcükler: Bilimsel araştırma, bilimsel araştırmalardaki etik dışı davranışlar, etik dışı davranışlar, lisansüstü eğitim, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.