banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2015,
Sayfa: 35-43
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 29 Mayıs 2014; Kabul tarihi: 22 Ekim 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 16 Kasım 2015
doi:10.2399/yod.15.007; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Birinci sınıf öğrencilerinin duygusal zekâsı ve ekip çalışması memnuniyet düzeyleri. Cinsiyet ve uyruk açısından karşılaştırmalı bir çalışma
Tanju Deveci (E-mail)
Arts and Sciences Program, The Petroleum Institute, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Özet
Zeka katsayısı (IQ) akademik başarı için yeterli bir belirteç olmadığı, duygularımız ve diğer bireyler ile olan ilişkilerimizi daha etkin şekilde ele almamıza yardımcı olabilen duygusal zekânın (EI) ise başarımızın %80'ine kadarından sorumlu olabileceği (Goleman, 1995), genel olarak kabul edilen bir görüştür. Bu durum, ekip ya da grup çalışması gerektiren dersleri alan öğrenciler için özellikle önemli görünmektedir. Daha yüksek EI düzeyine sahip öğrencilerin akademik ve sosyal başarıya ulaşmaları daha olasıdır. Ancak bu, daha düşük EI düzeyine sahip olan ve bu nedenle etkili ekip çalışması için gereken becerilerden yoksun olan birinci sınıf öğrencileri için zorlu bir görevdir. Bu durum, ekip çalışması için daha düşük memnuniyet düzeyleri ile sonuçlanabilmekte ve dolayısıyla başarılarını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. EI'nin etkili ekip çalışmasına yönelik sözü edilen belirgin önemini ele alan çalışmamızda, Abu Dabi'deki Petroleum Institute'un mühendislik bölümü birinci sınıf öğrencilerinin EI düzeyleri ölçülerek, EI ile ekip çalışması memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Veriler, Schutte Duygusal Zeka Ölçeği (EIS) ve Küresel Memnuniyet Ölçeği (GSS) kullanılarak toplandı. Çalışmaya 285 öğrenci (203 erkek ve 82 kız) katılmıştır. Katılımcıların 240'ı Birleşik Arap Emirlikleri öğrencisiyken, 45'i diğer Arap ülkelerinden gelen öğrencilerdi. Verileri cinsiyet ve uyruk değişkenlerine göre karşılaştırmak amacıyla Student t testi kullanıldı, EIS ile GSS puanları arasındaki ilişkinin kuvvetini ölçmek amacıyla da Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısından yararlanıldı. Sonuçlar, Schuttle ve Malouff'un (1998) hesapladığı, ilk yıl üniversite öğrencilerinin ortalama 126 puanı ile karşılaştırıldığında, öğrencilerin genel EI puanlarının ortalamanın hemen altında olduğunu gösterdi. Uyruk bakımından istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık bulunmasa da, kız öğrencilerin EI puanlarının, erkek öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olduğu görüldü. GSS sonuçları, öğrencilerin ekip memnuniyeti düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu ve EIS ile GSS puanları arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulunduğunu, bunun da daha yüksek EI düzeyli öğrenciler için memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu anlamına geldiğini gösterdi. Düşük EI düzeylerine rağmen daha yüksek ekip çalışması memnuniyeti düzeylerinin ortaya çıkmasının, kişiyi negatif duyguları açık şekilde ifade etmekten alıkoyan Arap kültürünün kolektivist yapısından kaynaklanabileceği söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Duygusal zekâ, ekip çalışması memnuniyeti, mühendislik eğitimi, sosyal beceriler.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.