banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2015,
Sayfa: 118-132
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 20 Ocak 2015; Kabul tarihi: 23 Ağustos 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Nisan 2016
doi:10.2399/yod.15.014; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Akademik ve İdari Personelin İç Girişimcilik Algılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma*
Senem Yazıcı (E-mail)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, Muğla
*Bu çalışmanın özet versiyonu 09-11 Ekim 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen "II. Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu'nda" sunulmuştur.
Özet
Dünyada ve Türkiye'de üniversite sayısı hızla artmakta, doğal olarak da bu durum kurumlar arasında bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Bu rekabet yarışında, üniversite çalışanlarının üstlenecekleri roller ile o kuruma sağlayacakları katkılar da önem taşımaktadır. Bu araştırma, üniversitelerde çalışan akademisyen ve idari personelin iç girişimcilik algısını ölçmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, bölgedeki tek vakıf üniversitesinin çalışanları oluşturmaktadır. Örneklemini ise 121 akademisyen, 57 fakülte üyesi ve 64'ü hazırlık sınıfı okutmanı ve 77'si idari personel olmak üzere, toplam 198 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler, SPSS paket programı aracılığıyla betimsel istatistik, t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi istatistik tekniklere tabi tutularak analiz edilmiş, iç girişimciliğin algılanması ile ilgili 5 boyut incelenmiştir. Araştırma sonucunda, üniversitede çalışan akademik ve idari personelin iç girişimciliğe ilişkin algılarında, her boyutta ortalama bir değere sahip oldukları saptanmış, üniversitenin içyapısında ise söz konusu 5 boyuta göre geliştirilmeye açık alanlar olduğu bulunmuştur. İç girişimcilik boyutları arasında yer alan "Zaman" ve "Örgüt Sınırları" boyutlarının en fazla geliştirilmesi gereken boyutlar olduğu tespit edilmiştir. Akademisyenler ile idari personelin iç girişimcilik boyutlarına ilişkin algıları sadece "zaman" faktörü açısından anlamlı bir biçimde farklılık göstermektedir. Cinsiyet, medeni durum, yaş, ilk kez üniversitede çalışma, çalışılmak istenen sektör, anne ve baba mesleği gibi demografik değişkenler açısından bakıldığında ise üniversite çalışanlarının iç girişimcilik algılarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Üniversitelerin çalışanlarına sağlayacağı destek, kaynak ve imkânların yanı sıra, iş yapısı ve kurum içi faktörlerin iyileştirilmesi yoluyla da iç girişimciliğin artacağı ve gelişmenin sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Akademisyen, girişimci üniversite, iç girişimcilik, idari personel, yönetim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.