banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2016,
Sayfa: 28-39
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 6 Aralık 2015; Kabul tarihi: 19 Haziran 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 17 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.15.019; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Öğretmen Adaylarının Özyeterlikleri ile Sınıf Yönetim Stratejileri Arasındaki İlişki
Hanifi Parlar1, Ramazan Cansoy2, Muhammet Emin Türkoğlu3(E-mail)
1İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul; 2Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Karabük; 3Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Afyonkarahisar
Özet
Bu araştırma, öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile sınıf yönetimi stratejilerine yönelik algılarının düzeylerini belirlemeyi ve aralarındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde pedagojik formasyon derslerini alan 609 kadın, 191 erkek olmak üzere 800 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun %60'ı fen ve edebiyat fakültelerine devam eden öğrencilerden, %40'ı ise mühendislik, işletme, hemşirelik gibi farklı bölüm öğrencilerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Schwarzer ve Jaruselam (1995) tarafından geliştirilen ve Aypay (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlaması yapılan Genel Özyeterlik Ölçeği ve Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) tarafından geliştirilen Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, fark testleri ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada, bir meslek olarak öğretmenliği yapmak için formasyon programını tercih edenlerin özyeterliklerinin, farklı nedenler ile bu programı tercih edenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının özyeterlik algılarının cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmada, öğretmen adaylarının, özyeterlik ve sınıf yönetim stratejilerine yönelik algılarının çok yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile sınıf yönetimi stratejileri algıları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Özyeterlik, pedagojik formasyon, sınıf yönetimi stratejileri.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.