banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 2, Ağustos 2016,
Sayfa: 72-83
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 16 Mayıs 2016; Kabul tarihi: 16 Kasım 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.014; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi*
İlkay Doğan Taş1 (E-mail), Ece Koçer2, Özgür Ulubey3
1Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırıkkale; 2Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara; 3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla
*Bu çalışma, "3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde" bildiri olarak sunulmuştur. Çalışlmanın tam metni yayınlanmamış sadece özeti kongrenin bildiri özetleri kitabında yayınlanmıştır.
Özet
Türkiye'de üniversite sayısının artması ile öğretim elemanı gereksinimi daha da artmıştır. Bu durum, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ve ders yükünün fazla olmasına ve öğretimin niteliğinin düşmesine neden olmuştur. Yükseköğretimdeki öğretim elemanı eksikliğinden kaynaklanan sorunların aşılabilmesi için üniversitelerin yetişmiş eleman gereksiniminin hızlı bir şekilde karşılanması gerekmiştir. Bu nedenle, öğretim elemanı yetiştirmeye yönelik çeşitli programlar geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunlardan birisi de Öğretim Üyesi Yetiştirme Programıdır (ÖYP). Bu araştırmada, ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim alan araştırma görevlilerinin programa ve programın usul ve esaslarındaki değişikliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan yaklaşımlardan görüngübilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Ankara ilindeki bir üniversitede ÖYP kadrosunda çalışan araştırma görevlilerinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 18 öğretim elemanı oluşturmuştur. Odak grup görüşmeleri ile toplanan veriler tümdengelimsel içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırmanın geçerliği ve güvenirliğinin sağlanması için araştırmanın yöntem boyutunda kullanılan veri toplama aracı ve analiz teknikleri ayrıntılı bir biçimde açıklanmış, bulgular sunulurken temalar doğrudan alıntılarla desteklenmiş, çalışmanın yöntem ve bulgular bölümü yapılandırılırken, her bir öğenin ayrıntılı biçimde tanımlanmasına özen gösterilmiştir. Araştırmanın tutarlılığını arttırmak için, verilerin analizi sürecinde iki araştırmacı çalışmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların, ÖYP'de başvuru sürecinin kolay ve süreçteki değerlendirmenin nesnel olması ve ÖYP'nin büyük üniversitelerde lisansüstü eğitime olanak sağlaması gibi nedenlerle ÖYP'yi tercih ettikleri belirlenmiştir. ÖYP kapsamında ataması yapılan araştırma görevlilerinin atandıkları ve görevlendirildikleri üniversitelerde kabullenilme ve aidiyet sorunları yaşadıkları görülmüştür. ÖYP usul ve esaslarında yapılan değişiklikleri katılımcıların bazıları olumlu bulurken bazıları olumsuz bulmuştur.
Anahtar Sözcükler: ÖYP, ÖYPli'lerin sorunları, program değerlendirme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.