banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 3, Aralık 2016,
Sayfa: 105-116
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 16 Mayıs 2016; Kabul tarihi: 27 Eylül 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.012; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Algılarıyla Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları ve Bu Değişkenler Arasındaki İlişki
Fatma Şaşmaz Ören1, Ayşegül Karapınar2 (E-mail)
1Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Manisa; 2Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir
Özet
Bu çalışmada öğretmen adaylarının mesleki yeterlik algıları, lisansüstü eğitime yönelik tutumları ve ikisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen araştırma; Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıftaki 494 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilen bir tarama çalışmasıdır. Araştırmada öğretmen adaylarının mesleki yeterlik algılarının belirlenmesinde derecelendirilmiş 2 algı sorusunun yer aldığı 'kişisel bilgi formu' kullanılmıştır. Çalışmanın diğer değişkeni öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesinde ise 'Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerle birlikte Kruskall-Wallis testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının istek boyutu bakımından 'orta', işlev boyutu bakımından 'iyi' düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki yeterlik algıları bakımından sonuçlara bakıldığında ise konu alanı mesleki algılarında en çok yer aldıkları düzey %51.6 ile 'orta derecede yeterli' düzeyidir. Mesleği sınıfta uygulama konusundaki yeterlik algısı bakımından da benzer sonuçlar elde edilmiş, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun 'yeterli' ve 'orta derecede yeterli' (toplamda %89.7) düzeylerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tutum ve algı değişkenlerinin ikisi arasındaki ilişki bakımından ise öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının, konu alanı mesleki yeterlik algılarına göre anlamlı şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca istek ve işlev boyutu bakımından ayrı ayrı bakıldığında da aynı şekilde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç olarak mesleğini sınıfta uygulayabilme konusunda öğretmen adayının yeterlik algısı arttıkça lisansüstü eğitime yönelik tutumunun da artmakta olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara yönelik olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Lisansüstü eğitim, mesleki yeterlik algısı, tutum.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.