banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2017,
Sayfa: 1-9
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 5 Nisan 2016; Kabul tarihi: 20 Ekim 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.006; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği
Mutlu Uygur (E-mail), Tuğba Yanpar Yelken
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin
Özet
Bu çalışma, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 228 öğretmen adayının memnuniyet düzeyleri ve gelecek beklentisi düzeylerini ölçmek, ayrıca aralarındaki ilişkinin düzeyini ve yönünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modelinde yürütülen çalışmanın örneklemini Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören ve anketleri dolduran 228 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 2015-2016 akademik yılı güz döneminde uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak "öğrenci memnuniyeti ölçeği" ve "öğrenci gelecek beklentisi ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının memnuniyet ölçeklerine ve gelecek beklentisi ölçeklerine verdikleri cevapların cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre değişim gösterip göstermediğini araştırmak üzere demografik özelliklerle karşılaştırmalar, t-testi ve ANOVA testi ile yapılmıştır. Çalışmada memnuniyet ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adayları, okulun kendilerine deneyim kazandırdığına yönelik ifadeye en yüksek katılımı, okulun fiziki altyapısının yeterliliğine yönelik ifadeye ise en düşük katılımı göstermişlerdir. Sınıf düzeyi değişkenine göre okuldan memnuniyet boyutunda (F=4.70; p<.05), eğitimden memnuniyet boyutunda (F=3.88; p<.05) ve üniversiteden memnuniyet boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gelecek beklentisi ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre ise cinsiyet değişkenine (p>.05) göre ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre (F=.207; p>.05) anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının memnuniyet düzeyinin, gelecek beklentisinin bir yordayıcısı olup olmadığına regresyon analiziyle bakılmıştır. Çalışmada, öğrenci memnuniyetinin %19 oranında ve pozitif yönde öğrenci gelecek beklentilerini yordayan önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sınıf öğretmenliği, öğrenci memnuniyeti, gelecek beklentisi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.