English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 3, Aralık 2017,
Sayfa: 197-208
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 24 Şubat 2017; Kabul tarihi: 16 Temmuz 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.020; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Öğretim Elemanlarının Etik İlkelere Uygun Davranma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Semra Tican Başaran, Necla Ekinci (E-mail), Serkan Arıkan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla
Özet
Araştırmanın amacı, öğretim elemanı ve öğrenci algılarına göre eğitim fakültesi öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ve öğrenciye karşı sorumluluklarıyla ilgili etik ilkelere uygun davranma düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde görevli 121 öğretim elemanı ve farklı programlara devam etmekte olan 339 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri temel alınarak geliştirilen veri toplama araçları ile toplanmıştır. Veri toplama araçları, belirlenen ilkelerden öğretim elemanın eğitim-öğretim ve öğrencilere karşı sorumlulukları boyutlarıyla sınırlıdır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ve MANOVA kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretim elemanları ve öğrencilerin öğretim elemanlarının öğrencilere karşı sorumluluklarıyla ile ilgili etik ilkelere uygun davranma düzeyine ilişkin algılarının benzer, eğitim-öğretim sorumlulukları ile ilgili etik ilkelere uygun davranma düzeylerine ilişkin algılarının ise farklı olduğunu göstermiştir. Cinsiyet, kıdem ve akademik unvana göre öğretim elemanı algıları, cinsiyet ve akademik başarı değişkenlerine göre öğrenci algıları anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Anahtar Sözcükler: Akademik etik, akademik etik ilkeler, akademik sorumluluklar, etik algı, yükseköğretimde etik.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.