English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 1, Nisan 2018,
Sayfa: 1-8
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 5 Mayıs 2017; Kabul tarihi: 19 Eylül 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.025; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Kültürel Zeka Ölçeğinin (KZÖ) Türk Akademisyenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gökhan Arastaman (E-mail)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Özet
Bu araştırmada Ang ve vd. (2007) tarafından geliştirilen Kültürel Zekâ Ölçeği'nin (KZÖ) Türk akademisyenler üzerinde Türkçe'ye uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görev yapan ve kartopu örneklem yöntemiyle seçilmiş 212 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Orijinali İngilizce olan ve 20 madde dört boyuttan oluşan ölçek öncelikle her iki dile hakim dört alan uzmanının görüşlerinden yararlanılarak Türkçe'ye çevrilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile incelenmiştir. AFA sonuçları, uyarlaması yapılan ölçeğin orijinal formundaki gibi dört alt boyuttan oluştuğunu göstermiş, DFA sonuçları ise bu bulguyu doğrulamıştır. Güvenirlik katsayıları ise KZÖ'nün dört alt boyutunun da yüksek düzeyde güvenilir ölçümler ürettiğini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları, Türkçeye uyarlanan KZÖ'nün akademisyenlerin kültürel zekâsını değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Kültürel adaptasyon, kültürel zeka, kültürel zeka ölçeği, Türk akademisyenler.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.