banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 282-292
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 8 Ağustos 2017; Kabul tarihi: 24 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Ekim 2018
doi:10.2399/yod.18.012; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Birsel Aybek (E-mail)
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana
Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi yöntemle seçilmiş 451 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada; kişisel bilgiler formu, Türkçe'ye Demircioğlu (2012) tarafından uyarlanan 'Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği' ile Yavuz and Anıl (2010) tarafından geliştirilen 'Öğretmen Adayları İçin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), Pearson çarpım momentler korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının; eleştirel düşünme eğilimi ile çokkültürlü eğitime yönelik tutuma ait ölçeklere "katılıyorum" düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık gösterirken sınıf ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Çokkültürlü eğitime yönelik tutumları cinsiyet ve bölüm açısından anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf açısından anlamlı bir farklılık göstermiştir. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim puanları ile çokkültürlü eğitime yönelik tutum puanları arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu; eleştirel düşünme eğilimi ölçeğine ait bilişsel olgunluk, öngörüsellik ve yenilikçilik alt boyutlarının çokkültürlü eğitime yönelik tutum ile anlamlı bir ilişki sergilediği ve söz konusu üç değişkenin birlikte, çokkültürlü eğitime yönelik tutumun yaklaşık %10'unu açıkladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çokkültürlü eğitim, çokkültürlülük, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme eğilimi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.