English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2018,
Sayfa: 322-333
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 28 Şubat 2017; Kabul tarihi: 26 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Kasım 2018
doi:10.2399/yod.18.018; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Hasret Kabaran 1 (E-mail), Necdet Aykaç2
1Özel Muğla TAÇ İlkokulu, Muğla; 2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla
*Bu çalışma, Doç. Dr. Necdet AYKAÇ danışmanlığında Hasret KABARAN'ın tamamlamış olduğu "Öğretim Elemanlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri (TPAB) ile Öğretme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde görev yapmakta olan 154 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem seçiminde, seçkisiz olmayan örnekleme türlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, öğretim elemanlarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik "Kişisel Bilgi Formu" ve teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerini belirlemek için "Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, maksimum ve minimum değerler, bağımsız gruplar t testi, Mann-Withney U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının TPAB düzeyleri yüksektir. Öğretim elemanlarının TPAB düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının TPAB düzeylerinin; yaş, unvan, fakülte ve verilen ders türü değişkenine göre bazı boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Öğretim elemanları, teknolojik pedagojik alan bilgisi, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.