banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2019,
Sayfa: 29-39
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Şubat 2018; Kabul tarihi: 23 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 21 Aralık 2018
doi:10.2399/yod.18.033; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları
Reyhan Gedik Dinç1 ORCIDID, Sıdıka Gizir2 ORCIDID (E-mail)
1ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Mersin
2Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Mersin
*Bu çalışma, Reyhan GEDİK DİNÇ tarafından Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Doç. Dr. Sıdıka GİZİR danışmanlığında yapılan yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümüdür ve 12-14 Ekim 2017 tarihinde Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansında sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Bu nitel çalışmanın amacı, öğrencilerin bakış açısından öğretim elemanlarının sınıf içinde göstermiş oldukları etik dışı davranışları belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin yedi bölümünün (Türkçe Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik), 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 946 (617 kız, 329 erkek) öğrenciden bölüm, sınıf düzeyi ve cinsiyet dikkate alınarak belirlenen 30 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veri, içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, öğretim elemanlarının sınıf içindeki etik dışı davranışlarının herbiri çeşitli kategorileri içeren ve 'profesyonellik', 'tutum ve davranışlar' ile 'değerlendirme' olarak isimlendirilen üç tema altında ele alınabileceği gözlenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların özellikle öğretim elemanlarının öğretim ve sınıf yönetimi bilgi ve becerileri, mesleki bağlılık, öğrencilerden çıkar sağlama, ayrımcılık, öğrencilere saygı duyma ve değerlendirme konularına sıklıkla vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Her bir tema ve içerdiği kategori ve alt kategoriler ilgili alanyazın dikkate alınarak tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Etik dışı davranışlar, öğretim elemanları, yükseköğretimde etik
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.