banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2019,
Sayfa: 40-48
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 26 Haziran 2017; Kabul tarihi: 6 Nisan 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 7 Aralık 2018
doi:10.2399/yod.18.024; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ömer Özer1 ORCIDID (E-mail), Özler Çakır2 ORCIDID, N. Bilge Uzun2 ORCIDID
1Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adana
2Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Mersin
Özet
Bu araştırma, akademisyenlerin yabancı dilde sözlü iletişim kurabilmelerine ilişkin özyeterlik inançlarını ölçen, güvenirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmaya devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapmakta olan 395 öğretim elemanı katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında kullanılan 29 madde, 10 kategorili olarak derecelendirilmiştir. Tüm sayıltıları incelendikten sonra gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analiziyle 19 maddelik tek boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Toplam 19 madde tek boyutta akademisyenlerin yabancı dilde sözlü iletişim kurabilme özyeterlik inancına yönelik varyansın %75.709'unu açıklamaktadır. Ölçeğin bütününe ait hesaplanan içtutarlılık anlamındaki Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.982 olarak bulunmuştur. Elde edilen yapı geçerliği kanıtları da dikkate alındığında; ölçeğin akademisyenlerin sözlü iletişime kurabilmelerine yönelik özyeterlik inançlarını ölçmede güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Akademisyenler, geçerlik, güvenirlik, özyeterlik inancı, sözlü iletişim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.