banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2019,
Sayfa: 159-172
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 15 Mart 2018; Kabul tarihi: 14 Eylül 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Temmuz 2019
doi:10.2399/yod.18.040; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Kendi Anadilinde ve Farklı Bir Dilde Ders Dinledikleri Öğretim Elemanlarından Beklentilerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma
Rüştü Yeşil1,2 ORCIDID (E-mail)
1Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir
2Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan
*Bu çalışma, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özet kitapçığında yayımlanmıştır.
Özet
Çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamları, özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren eğitim bilimleri alanındaki bilim insanlarının gündemini sıklıkla meşgul etmeye başlamıştır. Araştırmanın amacı, farklı anadillerine sahip öğrencilerin bulunduğu eğitim ortamlarında, kendi anadillerinde ve farklı anadilinde ders dinleyen öğrencilerin, okul başarılarını artırmak üzere öğretim elemanlarından beklentilerini belirlemektir. Böylelikle, çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda verilen eğitimin daha verimli hale gelebilmesi için tespitlerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) farklı bölümlerinde öğrenim gören 28'i kız, 25'i erkek olmak üzere 53 öğrenci oluşturmaktadır. KTMÜ'nde eğitim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi'dir. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Öğrencilerden okul başarılarını artırmak üzere Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi dillerinde ders işleyen öğretim elemanlarından beklentilerini yazmaları istenmiştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonunda kısaca şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Öğrenci beklentileri 8 temada toplanmıştır. (2) Anadili dışında ders dinleyen öğrencilerin beklentileri daha fazladır. (3) Öğrencilerin en çok beklentisi dil kullanımı ve öğretim yöntemleri; en az beklentileri ise alan bilgisi ve genel kültür temalarında yoğunlaşmıştır. (4) Ölçme değerlendirme, materyal kullanımı ve öğretmen-öğrenci ilişkisi temalarında beklentiler orta düzeyde yoğunlaşmıştır. Bu tespitler, alanyazında var olan Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalar eşliğinde tartışılarak çözüm olabilecek yollar belirlenmeye çalışılmış, önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Çok dillilik, çok kültürlülük, eğitim ortamı, öğrenci beklentileri, öğretim elemanı
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.