English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 2, Ağustos 2019,
Sayfa: 213-233
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Ocak 2018; Kabul tarihi: 21 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Mayıs 2019
doi:10.2399/yod.18.034; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Türkiye'de Akademide Mobbing ve Çözüm Önerileri: Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Burcu Erdemir ORCIDID (E-mail)
Çankaya Üniversitesi, Ankara
*Bu çalışma, 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Dünyada farklı sektörlerde etkisini gösteren küreselleşmenin getirdiği etkiler, akademide de kendini rekabet, azalan iş güvenliği ve akademisyen dayanışması ve değişen yönetim anlayışı şeklinde göstermiş, akademisyenler öğretim ve araştırma yapmak arasında bir denge kurma baskısını üzerlerinde hissetmişlerdir. Bu dönüşüm, akademik ortamda kaçınılmaz olarak, Foucault'nun da açıkladığı gibi "gücü uygulayan" ve "güce maruz kalan" şeklinde iki kavramı daha da belirgin kılmış, tarafların sürtüşmesine meydan vermiş ve bu da mobbing vakalarını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de akademide mobbing konusunda şimdiye kadar yazılmış olan tüm yüksek lisans ve doktora tezlerini derleyerek konu ile ilgili gelinen noktayı ve yapılması gerekenleri saptamak ve bir referans noktası oluşturmaktır. Haziran 2017 tarihinde, anahtar kelimelerle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi üzerinde yapılan tarama sonucunda, şimdiye kadar değişik sektörlerde yaşanan mobbingi farklı çalışma grupları arasında inceleyen 655 teze ulaşılmıştır. Katılımcıları açısından incelenen ve 2005-2017 yılları arasını kapsayan 29 tez, akademisyenlerin maruz kaldığı mobbingi konu almış, bunlardan 2006-2016 yılları arasında yazılmış 26 tez çalışmaya dahil edilmiştir. Bazı bulgulara göre; devlet ve vakıf üniversitelerinde %4-100 arasında bir mağduriyet oranına rastlanmış, daha gençler, bekarlar ve kadınlar, kendini ifade etme, sosyal ilişkiler ve iletişim boyutlarında mobbinge daha fazla maruz kalmış ve bu durum karşısında sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Bunun yanında, mobbing ile kıdem, unvan, örgütsel adalet, güven, bağlılık, iş tatmini arasında negatif yönde bir ilişki gözlenirken mobbingin örgütsel nedenleri kayırmacılık, zayıf liderlik, hasta örgüt kültürü, dayanışma ve iletişim eksikliği olarak ifade edilmiştir. Çalışmanın hem gelecekteki araştırmaların kapsamını belirlemeye hem de akademik mobbing sorununun çözümü için önlemlerin hızlandırılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Akademide mobbing, akademisyenler, derleme, işyerinde psikolojik taciz, yükseköğretim
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.