English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2019,
Sayfa: 249-262
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 14 Şubat 2018; Kabul tarihi: 22 Eylül 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Temmuz 2019
doi:10.2399/yod.18.041; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumlarına Katkı Sağlayan Bireysel ve Çevresel Faktörlerin İncelenmesi
Seda Sevinç Tuhanioğlu1 ORCIDID, Cem Ali Gizir1 ORCIDID (E-mail)
1Mersin Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Mersin
2Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin
*Bu çalışma, Dr. Seda Sevinç Tuhanioğlu tarafından Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Doç. Dr. Cem Ali Gizir danışmanlığında yapılan doktora tez çalışmasının bir bölümüdür.
Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerine katkı sağlayan bireysel faktörler (akademik yetkinlik, sosyal yetkinlik, kendilik değeri ve yakın ilişkiler) ile çevresel faktörlerin (öğretim elemanı desteği, öğretim elemanlarının empatik anlayışı, akran desteği, izolasyon ve sınıf konforu) incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 522 (307 kadın, 215 erkek) birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, "Üniversiteye Uyum Ölçeği", "Aidiyet Hissi Ölçeği" ve "Kendilik Algısı Ölçeği" olmak üzere toplam üç ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde, hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanılmış ve tüm veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre üniversite birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerini yordayan bireysel faktörler sırasıyla akademik yetkinlik, sosyal yetkinlik, kendilik değeri ve yakın ilişkiler olarak belirlenmiştir. Çevresel faktörler ise sırasıyla öğretim elemanlarının empatik anlayışı, öğretim elemanı desteği, akran desteği ve izolasyon olarak belirlenmiştir. Sınıf konforu değişkeninin ise birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyumlarını anlamlı düzeyde yordamadığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular tartışılarak, uygulamalara ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Akran ilişkileri, kendilik algısı, öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri, üniversite öğrencileri, üniversiteye uyum
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.