English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2019,
Sayfa: 330-343
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 19 Haziran 2018; Kabul tarihi: 3 Ocak 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 8 Ekim 2019
doi:10.2399/yod.19.002; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri
Merve Durusoy1 ORCIDID, Çiğdem Apaydın2 ORCIDID (E-mail)
1Milli Eğitim Bakanlığı, Alanya Atatürk Ortaokulu, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Antalya
*Doç. Dr. Çiğdem Apaydın danışmanlığında Merve Durusoy tarafından hazırlanan "Öğretim Elemanlarının Kariyerde Durgunluk Kaynaklarına İlişkin Görüşleri" adlı tezli yüksek lisans tezinin özetlenmiş hali olan bu çalışma, 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansında (12-14 Ekim 2017, Antalya, Türkiye) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Bu araştırmanın amacı, Akdeniz Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının kariyerlerinde yaşadıkları durgunluğa yönelik görüşlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda öğretim elemanlarının kariyerde durgunluğa maruz kalma nedenleri ile kariyerde yaşanan durgunluğa dair görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, unvan, çalışılan örgütteki hizmet süresi, aynı unvandaki hizmet süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma Akdeniz Üniversitesi merkez yerleşkede 17 farklı fakültede görev yapan 310 öğretim elemanı ile yapılmıştır. Araştırma nitel ve nicel tekniklerin kullanıldığı karma yöntem araştırma desenindedir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarına araştırmacılar tarafından geliştirilen ve sekiz alt boyuttan oluşan Kariyerde Durgunluk Kaynakları Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Windows v. 23.0) yazılımı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çift yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arasında anlamlı etkileşimlerin kaynağının saptanması için post-hoc yöntemlerinden Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırmada, öğretim elemanlarının %43.87'sinin kariyerinde durgunluk yaşadığı, durgunluğun ailesel sebeplerinde çocuğun önemli etken olduğu, durgunluğun örgütten kaynaklı sebeplerinde kadro probleminin en önemli etken olduğu ve durgunluk yaşayan bireylerin daha çok doktora sonrası bu sürece girdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının cinsiyet, medeni durum, yaş, unvan, çalışılan örgütteki hizmet süresi, aynı unvandaki hizmet süresi değişkenlerine göre kariyerde yaşanan durgunlukla ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Durgunluk, kariyer, kariyerde durgunluk, öğretim elemanı
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.