English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 9, Sayı 3, Aralık 2019,
Sayfa: 353-368
Örnek Olay
Geliş tarihi: 30 Mayıs 2018; Kabul tarihi: 2 Aralık 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 2 Ağustos 2019
doi:10.2399/yod.18.048; Telif Hakkı © 2019, Deomed
Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Tarık Talan1 ORCIDID (E-mail), Sevinç Gülseçen2 ORCIDID
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Kilis
2İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul
*Bu çalışma ikinci yazar danışmanlığında yürütülen ve birinci yazar tarafından hazırlanan "Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Göre E-Öğrenme Ortamının Tasarımı ve Modelin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi" adlı doktora tez çalışmasından elde edilen verilerin bir kısmı kullanılarak üretilmiştir.
Özet
Bu araştırmanın amacı, dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Çalışma dokuz hafta boyunca Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 39 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden alınan verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak öğrencilerin dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin önemli oranda olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde sınıf içi zamanın verimli hale gelmesi, öğrenilenleri pekiştirmeyi sağlaması, daha fazla uygulama yapma olanağı sunması, zaman ve mekan esnekliğinin olması, tekrar etme olanağı sunması, kendi hızında öğrenme olanağı sunması, kalıcı ve aktif öğrenmeyi sağlaması, derse hazırlıklı gelinmesi, öğrencilerin sorumluluk almaları modelin bazı olumlu yönleri olarak tarif edilmiştir. Model hakkında en çok vurguladıkları olumsuz yönleri ise teknolojik yetersizlikler, teknik sorunlar, geçmiş alışkanlıklar, video sürelerin uygun olmaması, iş yükü ve derse gelme zorunluluğudur. Ayrıca öğrenciler modelin diğer dersler için de uygulanabilir bir yöntem olduğunu ve meslek hayatlarında bu model ile ders işlemeyi tercih etmek istediklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Dönüştürülmüş sınıf modeli, harmanlanmış öğrenme, öğrenci görüşleri
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.