banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 15 Haziran 2019; Kabul tarihi: 12 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 2 Eylül 2021
doi:10.2399/yod.20.578370; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Akademik Liderlik Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İsmail Karsantık1 ORCIDID (E-mail), Münevver Çetin2 ORCIDID
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize
2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul
*Bu çalışma, ilk yazar tarafından hazırlanan "Yükseköğretimde Akademik Liderlik, Yükseköğretim Kültürü ve Akademik Kimlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
Özet
Liderliğin oldukça eski ve çok boyutlu bir kavram olduğu görülmektedir. Akademik liderlik ise öğretim elemanlarının gelişimine olan katkısı, paydaşların ilgi ve ihtiyaçları ile kurumun vizyonu doğrultusunda ortak kültür oluşturması ve iş yükünün dağılımı, performans değerlendirme ile kaynak kullanımının yönetimi sebebiyle profesyonel gelişim, yükseköğretim kültürü ve yükseköğretim yönetimi kavramlarıyla ilişkilendirilmektedir. Alanyazın incelemesi sonrası hazırlanan 50 maddelik madde havuzuna sahip taslak ölçek; pilot uygulama aşamasında 57 öğretim elemanına, açımlayıcı faktör analizi (AFA) aşamasında 490 öğretim elemanına, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) aşamasında ise 200 öğretim elemanına uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi maksimum çeşitlilik örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan AFA sonucu elde edilen üç alt boyut (profesyonel gelişme, yükseköğretim kültürü ve yükseköğretim yönetimi) DFA sonucu ile doğrulanmıştır. Akademik Liderlik Ölçeği'nin güvenirlik katsayısı ise Cronbach alfa katsayısı ile elde edilmiş ve üç alt boyutun da yüksek düzeyde güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları Akademik Liderlik Ölçeği'nin öğretim elemanlarının akademik liderlik algılarını değerlendirmek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Akademik liderlik, liderlik, profesyonel gelişim, yükseköğretim kültürü, yükseköğretim yönetimi
Makalenin atıf künyesi: Karsantık, İ., & Çetin, M. (2021). Akademik Liderlik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.578370
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.