banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 74-86
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 13 Kasım 2018; Kabul tarihi: 23 Nisan 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Şubat 2021
doi:10.2399/yod.19.019000; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Hemşirelik Lisans Eğitim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
Gülsüm Çonoğlu ORCIDID (E-mail), Fatma Orgun ORCIDID
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Öğretim Anabilim Dalı, İzmir
Özet
Bu araştırmanın amacı, bir hemşirelik fakültesi lisans eğitim programını Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) modeli kullanarak hemşirelik öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır ve bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören 448 öğrenci ve görev alan 82 öğretim elemanı ile Eylül 2017 - Temmuz 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplamak amacıyla "Öğrenci ve Öğretim Elemanı Tanıtıcı Bilgi Formları" ve "Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Değerlendirme Formu (HLEPDF)" kullanılmıştır. HLEPDF; Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün olmak üzere 4 alt boyut ve 50 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim programından memnuniyet düzeyi 4.47±2.09, öğretim elemanlarının ise 6.80±1.89 bulunmuştur. Öğrencilerin %42'si program çıktılarına ulaşılmadığını, öğretim elemanlarının %42.7'si program çıktılarına kısmen ulaşıldığını düşündüklerini belirtmişlerdir. HLEPDF'nin Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün alt boyutlarına ilişkin yanıtlarının dağılımı incelendiğinde; öğrencilerin madde puan ortalamalarının 2.27±1.15 ile 3.83±1.06 arasında, öğretim elemanlarının madde puan ortalamalarının ise 2.08±1.06 ile 4.06±.72 arasında olduğu saptanmıştır. HLEPDF'nin tüm alt boyutlarına göre öğrenciler hemşirelik lisans eğitim programının kısmen yeterli olduğunu, öğretim elemanları ise yeterli olduğunu düşünmektedirler. Sonuç olarak, mevcut lisans eğitim programının yeniden gözden geçirilmesi, program iyileştirme ve değerlendirme çalışmalarının sürekli ve sistematik yapılması ve hemşirelik eğitiminde program değerlendirme çalışmalarının artırılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: CIPP modeli, eğitim programı, eğitim programı değerlendirme, hemşirelik eğitimi
Makalenin atıf künyesi: Çonoğlu, G, & Orgun, F. (2021). Hemşirelik lisans eğitim programının bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli kullanılarak değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 74-86.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.