banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 1, Nisan 2021,
Sayfa: 87-96
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Mayıs 2019; Kabul tarihi: 27 Kasım 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Nisan 2021
doi:10.2399/yod.20.563336; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Psikolojik Yardım Alma Tutumları ile Bağlanma Stilleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
Emine Ülken1 ORCIDID, Hatice Odacı2 ORCIDID (E-mail)
1Beşikdüzü Merkez Ortaokulu, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Trabzon
*Bu çalışma, Emine Ülken tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Hatice Odacı danışmanlığında yürütülen "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım alma Tutumlarının Bağlanma Stilleri, Kişilik Özellikleri ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Özet
Genç bir yetişkin için üniversite yılları, kendi içinde birçok değişimin yaşandığı karmaşık bir süreç olarak algılanabilir. Bu dönemde birey çeşitli sorunlarla karşılaşmakta ve bunların üstesinden gelmek durumundadır. Bu kritik dönemde gençler yaşadıkları problemleri her zaman kendi başlarına çözmede yeterli olamadıklarından profesyonel bir yardım arayışı içine girmeleri söz konusudur. Üniversite öğrencilerinin profesyonel psikolojik yardım alma tutumlarını etkileyen pek çok bireysel ve çevresel değişken bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında, üniversite öğrencilerinin profesyonel psikolojik yardım alma tutumları ile bağlanma stilleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma grubunu; 441'i kadın, 320'si erkek ve 25'i cinsiyete dayalı bir bildirimde bulunmayan toplam gönüllü 786 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-K, İlişki Ölçekleri Anketi ve Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; profesyonel psikolojik yardım alma tutumunun bağlanma stillerinden güvenli bağlanma stili ile pozitif; saplantılı bağlanma stili ile negatif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca; profesyonel psikolojik yardım alma tutumu kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk özellikleri ile de pozitif yönde anlamlı bir ilişki göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Bağlanma stilleri, kişilik özellikleri, profesyonel psikolojik yardım alma tutumu
Makalenin atıf künyesi: Ülken, E., & Odacı, H. (2021). Üniversite öğrencilerinin profesyonel psikolojik yardım alma tutumları ile bağlanma stilleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 87-96.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.