banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 1, Ağustos 2021,
Sayfa: 321-330
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 23 Aralık 2019; Kabul tarihi: 5 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Temmuz 2021
doi:10.2399/yod.20.663940; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Hemşirelik Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunu Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
Gülbin Konakçı1 ORCIDID (E-mail), Berna Nilgün Özgürsoy Uran2 ORCIDID, Halil Ahmet Uran3 ORCIDID
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir
*Çalışma 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde The International Medical Congress of Izmir Democracy University (IMCIDU 2019) adlı kongrede sözel bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Üniversiteye yeni ve genellikle farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, kendilerini aniden farklı bir akademik ve sosyal çevre içinde bulmaktadır. Bu yeni yaşam boyutu; eğitim yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyal yaşam açısından geçmiş yaşantılara göre daha bir farklılık göstermektedir. Bu çalışma, İzmir ilindeki iki farklı devlet üniversitesinin birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin öğretim yılı başlangıcında, üniversite yaşamına uyum düzeylerini incelemek ve uyumu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırma verileri, 2018-2019 öğretim yılı başlangıcında üniversitelerin hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran, katılıma onam veren toplam 125 öğrenciden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Veri toplama araçları, sosyo-demografik form ve Üniversite Yaşamı Ölçeği'nden oluşmuştur. Verilerin analizinde sayı ve yüzde, ANOVA ve bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %75.2'si kadın, yaş ortalamaları 9=18.92±1.10 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %55.2'si hemşirelik bölümünü kendi isteği ile seçmiştir. İlk kez üniversite tercihi yapan öğrenci oranı %97.6'dır. Öğrencilerin puan ortalamalarının en yüksek "üniversite ortamına uyum", en düşük puan ortalamasının "akademik uyum" alt ölçeğinde olduğu görülmüştür. Mesleği isteyerek seçen öğrencilerin, "üniversite ortamına uyum", "karşı cinsle ilişkilerde uyum" ve toplam ölçek uyum puan ortalamaları isteyerek seçmeyenlere göre daha yüksek bulunmuş, bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlı saptanmıştır (220.202±36.43, p<0.05). Çalışma sonucunda, mesleği isteyerek seçme, anne eğitim düzeyi, baba mesleği, anne babanın birlikte olması, ekonomik durum ve ailesinin yanında yaşama durumunun öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu etkileyen değişkenler olduğu görülmüştür. Üniversite uyum programları hazırlanırken, uyumu etkileyen bireysel, sosyal ve kültürel özelliklerin dikkate alınarak yapılandırılması ve ihtiyaç duydukları hizmetlere göre rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmasının uyumu kolaylaştırabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, uyum, üniversite yaşamı
Makalenin atıf künyesi: Konakçı, G., Özgürsoy Uran, B. N., & Uran, H. A. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumunu etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 321-330.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2022, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.