banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 409-420
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 30 Ekim 2019; Kabul tarihi: 8 Eylül 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.20.639356; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişki: Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Bir Araştırma
Fatma Öztürk ORCIDID, Gökhan Kılıçoğlu ORCIDID (E-mail)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir
*Bu çalışmada Doç. Dr. Gökhan Kılıçoğlu'nun danışmanlığında Fatma Öztürk tarafından hazırlanan "Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinin verileri kullanılmış olup çalışmanın bir bölümü 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde sunulmuştur (2-4 Mayıs 2019, Çeşme, İzmir).
Özet
Bu çalışmanın amacı; öğretim elemanlarının akademik entelektüel liderlik algılarının, onların örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık algılarını etkilediği şeklinde oluşturulan teorik modeli test etmektir. Bu genel amaç doğrultusunda öğretim elemanlarının akademik entelektüel liderlik algılarının, onların örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık algılarını etkileyip etkilemediği sınanmıştır. Çalışma nedensel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İç Anadolu, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden kolay örnekleme ile seçilen 13 üniversitede görev yapan 731 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Akademik Entelektüel Liderlik Ölçeği, Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, korelasyon analizi ve modelin test edilmesinde path analizinden yararlanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının akademik entelektüel liderlik algıları, onların örgütsel destek (γ=.24) ve örgütsel vatandaşlık (γ=.38) algılarını olumlu yönde etkilemektedir. Çalışmada sonuçlar ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmaya çalışılmış; uygulayıcılara, politika yapıcılara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Akademik entelektüel liderlik, algılanan örgütsel destek, entelektüel liderlik, liderlik, örgütsel vatandaşlık
Makalenin atıf künyesi: Öztürk, F., & Kılıçoğlu, G. (2021). Akademik entelektüel liderlik, örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki: Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında bir araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 409-420.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.