banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 421-437
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 12 Temmuz 2019; Kabul tarihi: 15 Eylül 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Haziran 2021
doi:10.2399/yod.20.591001; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Kariyer Oluşumunda Üniversite: Beklentiler ve Gerçekler
Türker Kurt1 ORCIDID (E-mail), Tuncer Fidan2 ORCIDID
1Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara
2Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İç Denetim Birimi, Burdur
*Bu çalışmanın özeti 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur (2-4 Mayıs 2019, Çeşme, İzmir).
Özet
Bu araştırmanın amacı, bir devlet üniversitesi öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak üniversite eğitiminin öğrencilerin kariyer süreçlerine nasıl etki ettiğinin belirlenmesidir. Bu amaçla öğrencilerin üniversitede bölüm/program tercihlerini nasıl yaptıkları, tercih ettikleri programa ilişkin öğrencilerin beklentilerinin karşılama durumu ve üniversite eğitiminin gelecek kariyerlerini nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmaya Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinin dört ayrı fakültesinde öğrenim görmekte olan 79 öğrenci katılmıştır. Çalışma, öğrenci görüşlerinin yarı yapılandırılmış yazılı bir görüşme formu aracılığıyla alındığı fenomenolojik bir nitel araştırmadır. Elde edilen veriler yönlendirilmiş içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları bölümü büyük ölçüde üniversite sınavından önceki son birkaç aylık bir sürece sıkıştırılmış bir karar verme süreci sonucunda tercih ettiklerini, bundan dolayı tercihlerin tam olarak bilinçli olmayan ve hatta tesadüfiliği içinde barındıran bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenciler aldıkları üniversite eğitiminin, teori ağırlıklı olması, uygulama ve staj imkânlarının sınırlı olması ve sosyal faaliyetler ile kariyer olanaklarının yetersiz olması gibi nedenlerle beklentilerini yeterince karşılanmadığı görüşündedirler. Üniversite sonrasına ilişkin olarak öğrencilerin bir kısmının olumlu bir kısmının ise olumsuz kariyer beklentileri oluşturdukları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak üniversitelerin istihdam edilebilir mezunlar yetiştirebilmeleri için piyasa talepleri ve öğrenci beklentileri ile üniversitelerin öğrencilerine sunabildikleri arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik adımlar atması gerektiği yönünde öneriler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim ve iş uyumu, insan sermayesi, istihdam edilebilirlik, kariyer oluşumu
Makalenin atıf künyesi: Kurt, T., & Fidan, T. (2021). Kariyer oluşumunda üniversite: Beklentiler ve gerçekler. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 421-437.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.