banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 445-460
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 31 Mart 2020; Kabul tarihi: 15 Ekim 2020; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Ağustos 2021
doi:10.2399/yod.20.708259; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Akademik Örgütlerde Üstlenilen İnformal Roller Üzerine Nitel Bir Çalışma
Merve Paçacı1 ORCIDID (E-mail), Ramazan Erdem2 ORCIDID
1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Isparta
*Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında, Prof. Dr. Ramazan Erdem'in danışmanlığında 2019 yılında tamamlanan Merve Paçacı'nın "Akademik Örgütlerde Üstlenilen İnformal Roller Üzerine Nitel Bir Çalışma" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
Özet
Akademisyenlerin akademik örgütlerde üstlendikleri ve sergiledikleri informal rolleri tespit etmek, akademik örgütlerde informal rollerin ortaya çıktığı durumları belirlemek, informal rol belirleyicileri ve informal rollerin sonuçlarını akademisyen, öğrenci, çalışılan kurum ve toplum açısından değerlendirmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Akademik örgütlerde sergilenen informal rollerin belirlenmesine yönelik bu çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik analiz ile dizayn edilmiştir. Veriler alanyazın taraması, uzman görüşleri ve pilot uygulamaya dayalı olarak oluşturulan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu ile toplanmış; yorumlayıcı fenomenolojik yaklaşım kullanılarak kodlanmıştır. Çalışma grubu, Süleyman Demirel Üniversitesinde çalışan 23 gönüllü akademisyenden oluşmaktadır. Yorumlayıcı fenomenolojik analizler sonucunda; informal rollerin ortaya çıktığı durumlar, belirleyicileri, üstlenilen/sergilenen informal roller, informal rolleri sergilemenin sonuçları olmak üzere dört temaya ulaşılmıştır. Akademisyenler bir yandan mentörlük yapma, aile gibi olma, ilham kaynağı olma, akademik ve sosyal anlamda çalışılan kurumdakilere destek olma, bilgiyi paylaşma, kanaat önderi olma, topluma katkı sağlama, toplumu aydınlatma gibi birtakım olumlu roller üstlenmektedir. Diğer taraftan umursamazlık, istismar etme, etik dışı davranma, kaytarma, tiranlık, akademik bencillik, akademik kibir, fildişi kulelerde konumlanma, umut tacirliği gibi de birtakım olumsuz rolleri üstlendikleri ortaya çıkmıştır. Akademisyenin kişilik özelliklerinin informal rollerin en önemli belirleyicisi olduğu; kurumsal ve akademik ilişkilerin, aynı siyasi, dini grup, memlekete mensubiyet gibi durumların informal rollere zemin hazırladığı tespit edilmiştir. Akademik örgütlerde üstlenilen olumlu informal roller paylaşım kültürünün oluşması, manevi haz, öğrencinin başarısında artış, akademisyenin toplumla kaynaşması gibi durumlarla sonuçlanmıştır. Akademisyenin olumsuz informal rolleri sergilemesi ise bireysel verimsizliğe, öğrencide motivasyon kaybına, örgütte huzursuz ortamın oluşmasına, toplumdan soyutlanmaya neden olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Akademik örgütler, akademisyenler, informal roller, nitel araştırma
Makalenin atıf künyesi: Paçacı, M., & Erdem, R. (2021). Akademik örgütlerde üstlenilen informal roller üzerine nitel bir çalışma. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 445-460.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.