banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 473-484
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 17 Haziran 2019; Kabul tarihi: 12 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Temmuz 2021
doi:10.2399/yod.21.578916; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Benlik Saygısı, Olumlu Gelecek Beklentisi ve Geleceğe Yönelik Tutumun Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Boran Toker1 ORCIDID, M. Bahadır Kalıpçı2 ORCIDID (E-mail)
1Akdeniz Üniversitesi, Serik İşletme Fakültesi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu, Antalya
Özet
Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları, olumlu gelecek beklentisi ve geleceğe yönelik tutumlarının mutlulukları üzerindeki etkilerinin saptanmasıdır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak, Tafarodi ve Swann (1995) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği, İmamoğlu (2001) tarafından geliştirilen Geleceğe Yönelik Tutum ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçekleri, Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler, Akdeniz Üniversitesinin en çok öğrenci sayısına sahip meslek yüksekokullarından Manavgat Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 715 üniversite öğrencisinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde güvenirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, mutluluk ile Benlik Saygısı Ölçeğinin alt boyutları olan "kendini sevme" ve "öz yeterlilik" arasında pozitif anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeğinin "olumlu yönelim" ve "planlı yönelim" alt boyutları ile mutluluk arasında pozitif anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Öte yandan, "kaygılı yönelim" ile mutluluk arasında ise negatif anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Mutluluk ile olumlu gelecek beklentisi arasında da pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, tüm bağımsız değişkenler içerisinde mutluluk üzerinde en fazla etkiye sahip olanın "kendini sevme" alt boyutu olduğu görülmüş ve bunu sırasıyla planlı yönelim, olumlu gelecek beklentisi, kaygılı yönelim, olumlu yönelim ve son sırada da öz yeterlilik alt boyutunun izlediği saptanmıştır. Benlik saygısı, geleceğe yönelik tutum ve olumlu gelecek beklentisinin mutluluktaki değişimi açıklama oranı %54 olarak tespit edilmiştir. Bulgular mevcut literatür çerçevesinde tartışılmış ve okul yönetimleri için bazı önerilerde de bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, geleceğe yönelik tutum, mutluluk, olumlu gelecek beklentisi, pozitif psikoloji, üniversite öğrencisi
Makalenin atıf künyesi: Toker, B., & Kalıpçı, M. B. (2021). Benlik saygısı, olumlu gelecek beklentisi ve geleceğe yönelik tutumun mutluluk üzerindeki etkisi: Meslek yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir uygulama. Yükseköğretim Dergisi, Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 473-484.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.