banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 11, Sayı 2, Bölüm 2, Ağustos 2021,
Sayfa: 495-507
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 12 Haziran 2019; Kabul tarihi: 12 Ocak 2021; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Haziran 2021
doi:10.2399/yod.21.577190; Telif Hakkı © 2021, Deomed
Akademisyenlerin Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşimi Algılarının Tutumsal Sonuçları
Ozan Büyükyılmaz1 ORCIDID (E-mail), Meltem Yenici2 ORCIDID
1Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Karabük
2Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Karabük
*Bu makale, Meltem Yenici'nin 2018 yılında Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen "Algılanan Örgütsel Desteğin ve Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Tutumlarına Etkisi" başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
Özet
Bu çalışma, sosyal mübadele teorisi kapsamında ele alınan iki kavram olan algılanan örgütsel destek ve lider-üye etkileşiminin tutumsal sonuçlarını incelemektedir. Çalışmanın amacı akademisyenler tarafından algılanan örgütsel desteğin ve lider-üye etkileşiminin; iş tatmini, örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaç kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki iki farklı devlet üniversitesinde görev yapmakta olan 364 akademik personelden anket yoluyla elde edilen veriler ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak oluşturulan hipotezler, yapısal eşitlik modellemesi kapsamında yol analizi yardımı ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda hem algılanan örgütsel desteğin hem de lider-üye etkileşiminin çalışan tutumları üzerinde etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, akademisyenlerin üniversitelerinden algıladığı desteğin artması iş tatmininde, örgütsel özdeşleşmede ve örgüte duyulan güvende artışa, buna karşılık işten ayrılma niyetinde azalmaya neden olmaktadır. Yine, lider-üye etkileşiminin kuvvetlenmesinin iş tatminini, örgüt ile özdeşleşmeyi ve örgüte duyulan güveni artırdığı, işten ayrılma niyetini azalttığı saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Algılanan örgütsel destek, iş tatmini, işten ayrılma niyeti, lider-üye etkileşimi, örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme
Makalenin atıf künyesi: Büyükyılmaz, O., & Yenici, M. (2021). Akademisyenlerin örgütsel destek ve lider-üye etkileşimi algılarının tutumsal sonuçları. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 2), 495-507.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.