banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2018 Cilt 8
 
  Yazarlara Çağrı
  Kapsam
  Yazıların Hazırlanması
   
Deomed Yayıncılık
  Yazarlara Çağrı

Değerli Akademisyenler,

Türkiye’de hangi konu olursa olsun, bilimsel verilerle tartışma zorluklarımız vardır. Yükseköğretim ile ilgili tartışmalar da benzer şekilde çoğu zaman gözlemlere ve sözel kültüre dayalıdır. Bu konuda bilimsel metodoloji kullanarak yapılmış çalışmaları kaynak göstererek fikir beyan etmek istesek bile bu bilgileri topluca bulabileceğimiz bir süreli yayın arşivi bulmakta zorlanırız. Halbuki sadece bireysel entelektüel çabalarımız için değil, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi yükseköğretimimizi doğrudan etkileyen durumlar için de bilimsel ve süreli bir yayın ihtiyacımız fazlaca vardır. Böyle bir yayının öncelikle ülkemize ait çeşitli yükseköğretim sorunları ile ilgili verileri de bir araya toplama görevini üstleneceği düşüncesiyle, Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) olarak bu ihtiyacı gidermeye yönelik bir yayın organı olarak Yükseköğretim Dergisi’ni yayımlamaya karar verdik.

Bilimsel Danışma Kurulumuz, yükseköğretim alanına akademik çalışmaları ve birikimleriyle katkıda bulunan ve şu an itibariyle davetimizi kabul etmiş değerli akademisyenlerden oluşmaktadır. Dergimizin ilk sayısının hazırlanma sürecinde Danışma Kurulumuz, katılacak yeni isimlerle genişleyecektir. Dergimizde ayrıca yükseköğretim konusunda dünya çapında etkinlik gösteren akademisyenlerden oluşan bir de Uluslararası Danışma Kurulu bulunacaktır. Dergimize gelen yazılar gerek Danışma Kurulunun değerli üyeleri ve gerekse konu ile ilgili dış hakemlerin süzgecinden geçerek yayınlanacaktır. Dergimizde yükseköğretimde eğitim, üniversitelerin yapılandırılması, kalite güvence sistemi, bilim adamı yetiştirme, finansman, trendler, girişimci eğitim, inovasyon ve ARGE stratejileri, sanayi ve toplum ilişkileri, kampüs yaşamı ve yükseköğretime geçiş gibi birçok konuda bilimsel araştırma yazıları, derlemeler ve örnek olay çalışmaları yer alacaktır. Bunun yanı sıra editöre mektuplar, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, tarihçe ve anma yazıları, kitap değerlendirmeleri, lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetleri yükseköğretim faaliyetleri ile ilgili haber ve duyurular da yazı çeşitliliğimiz içinde olacaktır.

Yukarıda sayıldığı gibi, yükseköğretim hayatımızın çeşitli alanlarını kapsayacak yazılardan oluşacak Yükseköğretim Dergisi’ni ülkemizdeki bütün üniversitelere ve akademik camiaya ulaştırmayı planlıyoruz. Yayın dilini hem Türkçe hem de İngilizce olarak belirlediğimiz dergimizin, sadece ülkemiz sınırları içinde kalmayıp uluslararası alanda da bu konuda önemli görüş ve verilerin paylaşıldığı bir platform olması amacıyla yükseköğretim ile ilgili dünyanın önde gelen kurumlarına ulaşmasını hedefledik. Bir diğer hedefimiz de sürekliliği ve bilimsel kaliteyi sağlayarak saygın sosyal bilimler indekslerinde yer almaktır. Bu hedeflerimize ulaşmada sizlerin gerek yazar ve gerekse hakem olarak yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızın sadece dergimiz için değil yükseköğretimimiz için de büyük bir kazanç olacağı inancıyla sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Editör Kurulu

  Kapsam

Yükseköğretim Dergisinde başlıca, yükseköğretim alanına giren konuları disiplinlerarası bir yaklaşımla, her açıdan derinlemesine inceleyen özgün araştırma yazıları, derlemeler ve örnek olay çalışmaları yayınlanır. Dergiye gönderilen bu sınıf yazılar için yayın kararı, hakem değerlendirme (eş değerlendirme/peer review) süreci sonucunda verilir. Dergide bunların dışında, eş değerlendirme sürecine girmeyen ve yayınlanma kararı yetkisinin editör kuruluna ait olduğu, bir bölümü davet üzerine hazırlanan, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, editöre mektup, kitap değerlendirmeleri, kapsamla ilgili lisansüstü tez özetleri, kongre ve literatür özetleri, konunun tarihine yönelik yazılar, anma yazıları, yükseköğretim faaliyetleri ile ilgili haber ve duyurular yer alır.

Dergide yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

• Ampirik Araştırma
• Kavramsal Araştırma
• Örnek Olay Çalışması
• Derleme
• Görüş
• Geçmişe Bakış
• Editöre Mektup
• İzlenim
• Anma Yazısı
• Kitap Değerlendirmesi
• Özetler
• Haberler
• Duyurular

Yükseköğretim Dergisinin kapsamı genel olarak aşağıdaki konulardan oluşmakla birlikte sadece bu konular ile sınırlı değildir:

• Yükseköğretimde Eğitim
• Yükseköğretimde Üniversitelerin Yapılandırılması
• Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi
• Yükseköğretimde Bilim Adamı Yetiştirme
• Yükseköğretimde Finansman
• Yükseköğretimde Trendler
• Yükseköğretimde Girişimci Eğitim, İnovasyon ve ARGE Stratejileri
• Yükseköğretimde Sanayi ve Toplum İlişkileri
• Yükseköğretimde Kampüs Yaşamı
• Yükseköğretime Geçiş

  Yazıların Hazırlanması

Yükseköğretim Dergisinde yayınlanacak yazıların hazırlanmasında, aşağıdaki kurallar dışında, sosyal bilimler alanında yaygın kullanılan Amerikan Psikologlar Birliği’nin (APA) önerdiği ortak kurallar (APA, 2009) geçerlidir (www.apastyle.org).

Yazılar 21x29.7 cm (A4) boyutundaki sayfaya, Word 6.0 ya da üst sürüm bir yazılım aracılığıyla, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde, 11 punto Times New Roman karakteriyle, çift aralıklı, sola blok şeklinde olarak yazılmalıdır. Hazırlanacak metinlerin (başlık sayfası hariç), kaynak listesi ile tablo ve şekil/resim altı yazıları dahil 25 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

Yazılarda bulunması gereken bölümler sırası ile şunlardır:

Sayfa 1 – Başlık sayfası
Sayfa 2 – Türkçe Başlık, Özet ve Anahtar Sözcükler
Sayfa 3 – İngilizce Başlık (Title), Özet (Abstract) ve Anahtar Sözcükler (Keywords)
Sayfa 4 ve sonrası – Temel Metin
Sonraki sayfa – Kaynaklar
Sonraki sayfa – Tablo Yazısı ve Tablo (her tablo ayrı sayfada belirtilmelidir)
Sonraki sayfa – Şekil/Resim Altı Yazısı ve Şekil/Resimler (her şekil/resim ayrı sayfada belirtilmelidir)
Son Sayfa – Ekler (dipnotlar, anket formları vb.) 

Başlık sayfası

Bütün yazılarda birinci sayfaya yazının başlığı, bunun altına da yazar(lar)ın açık ad ve soyad(lar)ı, unvan(lar)ı ile birlikte aynı satırda sıralanarak yazılmalıdır. Bir satır altta, çalışmanın yapıldığı ya da yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adı ve şehir (farklı bölüm ya da kurumlardan olan yazarlar belirtilecek şekilde) yer almalıdır. Bunun da altında, uzun başlıklı yazıların, dergide yayınlandığında devam sayfalarının üst tarafında görünmesi arzu edilen ve 80 karakteri geçmeyen kısaltılmış başlığı belirtilmelidir. Başlık sayfasında ayrıca yazışmaların yapılabileceği yazarın adı ile birlikte iletişim adresi ve telefon, varsa faks numarası ile e-posta adresi belirtilmelidir. Bu sayfanın en altına varsa çalışmayı destekleyen fon ya da kuruluşun adı yazılmalı, çalışma daha önce bir kongre ya da benzeri bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise (sadece özetinin yayınlanmış olması koşuluyla) bu durum aynı bölümde ayrı bir satır olarak belirtilmelidir. İsim ve kurum kimliği gibi bilgiler, doğrudan ya da dolaylı olarak başlık sayfası dışında hiçbir sayfada belirtilmemelidir.

Özet sayfaları

Türkçe ve İngilizce özetler başlığı izleyen en az 150, fazla 250 sözcükten oluşacak şekilde ardışık iki ayrı sayfaya yazılmalıdır. İngilizce özet (Abstract) sayfasında, İngilizce başlık (Title) bulunmalıdır. Özetleri takiben her bir özet sayfasına, aralarında virgül olacak şekilde alfabetik sırayla dizilmiş ve küçük harfle yazılmış, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3’er anahtar sözcük eklenmelidir.

Temel metin

Araştırma yazıları dört ana bölümde sunulmalıdır. İlk bölüm başlıklandırılmaksızın giriş bilgilerinin sunulduğu bölümdür. İzleyen bölümlerin başlıkları Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma (gerektiğinde ek olarak Sonuç ve/veya Teşekkür bölümü) sırasıyla yazılmalıdır. Diğer yazı tiplerinde bu standart aranmaz fakat metin (giriş bölümü hariç) Ara Başlıklara bölünmüş şekilde sunulmalıdır. Her bir ara başlığın varsa alt ve daha alt başlıkları kategorileri ayırt edilecek biçimde yazılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar, başlarına sıra numarası konmaksızın alfabetik sırayla listelenmelidir. Tüm kaynaklara metin içinde gönderme (atıf) yapılmış olmalıdır.

Metin içinde gönderme

Metinde kaynak göstermek için parantez açılarak yazarın soyadı, eserin yayım tarihi verilir. Beş yazara kadar olan kaynaklarda bütün yazarların soyadları verilmelidir. İki yazarlı kaynaklarda daima her iki yazarın soyadı da verilir. Üç ila beş yazarlı kaynaklarda, metindeki ilk göndermede bütün yazarların soyadları verilirken, varsa aynı kaynağın ikinci ve sonraki atıflarında sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte sunulmalıdır. Altı ve daha fazla sayıda yazarlı kaynaklara yapılan göndermelerde ise ilk atıf dahil sadece ilk yazarın soyadı yazılıp sonda “vd.” ifadesi ile birlikte verilir.

— Örnek: (Uyanık ve Kandır, 2010) ya da (Meyer, Ramirez, Rubinson ve Boli-Bennet, 1977) ya da (Gottfredson vd., 2008)

Yazar adı cümle başı ya da içinde kullanılarak gönderme yapılacaksa parantez içinde ilgili kaynağın yayın yılı verilir.

— Örnek: Uyanık ve Kandır (2010) bu konuda farklı düşünmektedirler… ya da Gottfredson ve diğerlerine (2008) göre…

Doğrudan alıntı ifadeler kullanıldığında ek olarak sayfa numarası belirtilmelidir.

— Örnek: (Uyanık ve Kandır, 2010, s. 119)

Metin içinde aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesi istendiğinde, kaynaklar parantez içinde ilk yazarlarının soyadı alfabetiğine göre dizilerek ve araları noktalı virgül ile ayrılarak belirtilir.

— Örnek: (Gottfredson vd., 2008; Uyanık ve Kandır, 2010)

• Kaynak listesi

Aşağıda verilen genel örneklere uygun şekilde hazırlanmalıdır. Birden fazla yazarlı yayınlardan, yedi yazara kadar olanlarda son yazardan önce, Türkçe kaynak ise “ve”, yabancı dilde kaynak ise “and” bağlacı konmalıdır. Yazar sayısı yediden fazla ise ilk altı yazardan sonra “…” (üç nokta) konup son yazarın adı verilir. Kaynak künyelerinde yediden fazla yazar adı sunulmaz. Süreli yayın adları, kısaltma yapılmaksızın açık olarak, italik yazılmalıdır. Kitaplarla ilgili künyelerde, kitap adlarının da, baş harfi hariç küçük harfle ve italik yazılması gereklidir. Birden fazla baskı yapmış kitaplarda baskı sayısı ve DOI (digital object identifier) kodu bulunmayan kitapların künyelerinde basım yeri (şehir) ve yayınevi mutlaka belirtilmelidir. Kaynak künyelerinde DOI kodu, küçük harfle doi ibaresi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konup ara verilmeksizin yazılır.

Cilt ve sayı numarası bulunan Türkçe süreli yayın makalesi örneği:

Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 118-134.

Yabancı dilde süreli yayın makalesi örneği:

Gottfredson, N. C., Panter, A. T., Daye, C. E., Allen, W. A., Wightman, L. F., and Deo, M. E. (2008). Does diversity at undergraduate institutions influence student outcomes? Journal of Diversity in Higher Education, 1(2), 80-94.

Dergi sayı numarası süreklilik gösteren ve sayılar arasında sayfa numaraları devamlılık göstermeyen süreli yayın makalesi örneği:

Mızıkacı, F. (2010). Isomorphic and diverse institutions among Turkish Foundation Universities. Eğitim ve Bilim, 157, 128-139.

Henüz basılı sayı ve sayfa numarası almamış, çevrimiçi (online) yayımlanmış ve DOI kodu içeren yabancı dilde süreli yayın makalesi örneği:

Meer, J., and Rosen, H. S. (2010). Family bonding with universities. Research in Higher Education, doi:10.1007/s11162-010-9174-3

Türkçe kitap örneği:

Kurbanoğlu, S. S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK Yayınları.

İki yazarlı Türkçe kitap örneği:

Küçükcan, T. ve Gür B. S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. Ankara: SETA Yayınları.

Editörlü Türkçe kitap örneği:

Varış, F. (Ed.) (1994). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Türkçe kitap bölümü örneği:

Acar, F. (1996). Türkiye’de kadın akademisyenler: Tarihsel evrim ve bugünkü durum, H. Çoşkun (Ed.) Akademik yaşamda kadın (s. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayını.

Çeviri kitap örneği:

Ströker, E. (1995). Bilim Kuramına Giriş (D. Özlem, Çev.) Ankara: Gündoğan Yayınları.

Türkçe tez örneği:

Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yabancı dilde kitap örneği:

Witt, S. L. (1990). The pursuit of race and gender equity in American academe. New York: Praeger.

Birden fazla baskı yapmış yabancı dilde kitap örneği:

Raudenbush, S. W., and Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Editörlü yabancı dilde kitap örneği:

Brown, O. G., Hinton, K. G., and Howard-Hamilton, M. (Eds.). (2007). Unleashing suppressed voices on college campuses: Diversity issues in higher education. New York: Peter Lang.

Yabancı dilde kitap bölümü örneği:

Niemann, Y. F. (2003). The psychology of tokenism: Psychosocial realities of facultyof color. In G. Bernal, J. E. Trimble, A. K. Burlew, and F. T. L. Leong (Eds.), Handbook of racial and ethnic minority psychology (pp. 100–118). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yabancı dilde kitap serisi içinde bölüm örneği:

Paulsen, M. B., and Toutkoushian, R. K. (2008). Economic models and policy analysis in higher education: A diagrammatic exposition. In J. C. Smart (Ed.), Higher education: Handbook of theory and research. (Vol. 23, pp. 1–48). New York: Springer.

Yabancı dilde tez örneği:

Cowan, L. Y. (2006). An examination of policies and programs used to increase ethnic and racial diversity among faculty at research universities. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Elektronik kaynak örnekleri:

World Wide Web (www) aracılığıyla elde edilen elektronik dokümanlar aşağıdaki gibi listelenirler:

— Örnek 1: ÖSYM. (2009). Yüksek öğrenim istatistikleri. 15 Mart 2010 tarihinde <...> adresinden erişildi.

— Örnek 2: The Economist. (2004, Jan 8). The curse of nepotism. 15 Mart 2010 tarihinde <...> adresinden erişildi.

Şekil, Resim ve Tablolar

Metin içinde ayrı kategorilerde numaralandırılmalı, numaralandırmada Romen sayıları kullanılmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üst tarafında yer almalıdır. Şekil/resim alt yazıları sırasına göre ayrı bir sayfada sunulmalıdır. Vektöryel yazılımlarda hazırlanmış şekiller (çizim ve grafikler) TIF ya da EPS formatında kaydedilebilir. Renkli şekiller RGB (8 bits) olarak TIF formatında, siyah/beyaz çizimler ise EPS formatında kaydedilmiş olmalıdır. Resimler 300 dpi çözünürlükte, TIF ya da JPG formatında hazırlanmalıdır. Şekil, tablo ya da resimlerde gerektiğinde standart dışı kısaltmalar kullanılabilir. Bu durumda kullanılan kısaltma ilgili başlık ya da şekil/resim altı yazısında açıklanmalıdır. Daha önce yayınlanmış şekil, tablo ya da resimler, yalnız kesin gerektiği durumlarda karşılaştırma amacıyla, yazar ya da yayıncısından (telif hakkı sahibinden) yazılı izin alınarak, kaynak gösterilmek koşuluyla kullanılabilir.

Ekler

Metin içinde yer kaplamaması amacıyla ayrı bir yerde (dipnot olarak) verilmek istenen açıklamalar bu bölümde sıralanabilir. Metin içinde gerekli yerlerde, köşeli parantez içinde üst karakter şeklinde sıra numarası verilen ilgili dipnotlar bu bölümde (endnotes) sıralanarak sunulmalıdır. Yazarların zorunlu olmadıkça dipnot kullanmamaları önerilir. Bunun dışında anket formu, harita, plan vb. diğer öğeler de ekler bölümünde verilebilir. Bunlarla ilgili açıklama yazıları da bu bölümde yer almalıdır. Birden fazla ek malzeme sunulması gerekliliğinde her bir ek için Romen rakamları ile ayrı sıra numarası verilmelidir.

 
ESCI
EBSCO
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.